Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce

Autorzy raportu: Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Ewa Kusideł
Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.ewaluacje.gov.pl - pobierz.





Streszczenie
1. Wprowadzenie - informacje o badaniu ewaluacyjnym
1.1 Cele i przedmiot badania
1.2 Wiodące kwestie badawcze
1.3 Koncepcja badawcza
1.4 Uwagi na temat przebiegu badania
2. Kontekst badawczy
2.1 Zagadnienia dotyczące interwencji publicznej w sferze dużych przedsiębiorstw
2.2 Zakres wsparcia dla dużych przedsiębiorstw w ramach polityki spójności w Polsce
2.2.1 Programy pomocowe dostępne dla dużych przedsiębiorstw
2.2.2 Wsparcie przedsiębiorstw dużych wobec wsparcia dla MŚP
2.3 Kryteria wyboru projektów zgłaszanych przez duże przedsiębiorstwa
2.4 Logika interwencji w sferze dużych przedsiębiorstw
3. Perspektywy, opinie i fakty w sprawie efektów wspierania dużych przedsiębiorstw
3.1 Wspieranie dużych przedsiębiorstw w perspektywie zarządzających dystrybucją pomocy
3.2 Oddziaływanie wsparcia na podstawie analizy studiów przypadku
3.2.1 Dobór studiów przypadku
3.2.2 Projekty w zakresie zwiększania potencjału badawczo-rozwojowego i inwestycji produkcyjnych
3.2.3 Analizy na podstawie studiów przypadku - projekty szkoleniowe
3.2.4 Analizy na podstawie studiów przypadku - projekty w zakresie ochrony środowiska
4. Analizy kontrfaktyczne
4.1 Charakterystyka dużych przedsiębiorstw - przedmiot analiz
4.1.1 Struktura przedsiębiorstw według lokalizacji
4.1.2 Struktura branżowa przedsiębiorstw
4.1.3 Forma prawna, wymiana z zagranicą i wielkość zatrudnienia
4.1.4 Wyniki finansowe
4.2 Charakterystyka dużych przedsiębiorstw w podziale na podmioty korzystające i niekorzystające z unijnych środków wsparcia
4.2.1 Struktura dużych przedsiębiorstw według lokalizacji
4.2.2 Struktura branżowa dużych przedsiębiorstw
4.2.3 Forma prawna, wymiana z zagranicą i wielkość zatrudnienia
4.2.4 Wyniki finansowe dużych przedsiębiorstw
4.3 Zastosowanie metody PSM w szacowaniu efektów wsparcia wśród dużych przedsiębiorstw
4.3.1 Efekty dla grupy 81 przedsiębiorstw, które zakończyły przynajmniej jeden projekt finansowany ze środków UE
4.3.2 Efekty dla grupy 33 przedsiębiorstw, które zakończyły przynajmniej jeden projekt finansowany w ramach PO KL (beneficjenci korzystający wyłącznie z PO KL)
4.3.3 Efekty dla grupy 41 przedsiębiorstw, które zakończyły przynajmniej jeden projekt finansowany w ramach innych niż PO KL programów operacyjnych
4.3.4 Analiza przypadków w ramach PO IG
4.4 Wpływu finansowania dużych firm ze środków europejskich na miejsca pracy i kompetencje pracowników
4.5 Wnioski z przeprowadzonych badań w kontekście pytań ewaluacyjnych
4.6 Aneks - metodologia pomiarów kontrfaktycznych
5. Efekty wsparcia w sferze środowiska naturalnego
5.1 Pomiar wpływu interwencji na poziom emisji zanieczyszczeń - opis metodologii
5.2 Pomiar wpływu interwencji na poziom emisji zanieczyszczeń - wyniki analiz
6. Wnioski i rekomendacje
6.1 Wnioski w kontekście pytań ewaluacyjnych
6.2 Rekomendacje
6.3 Tabela rekomendacji


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy