Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacja ex-ante dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów rozwojowych województwa

Celem głównym ewaluacji ex-ante jest ocena projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w kontekście przyjętej logiki interwencji (mechanizmu łączącego zidentyfikowane problemy/wyzwania i odpowiadające im potrzeby z proponowanymi działaniami i oczekiwanymi rezultatami). Ewaluacja jest ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem będą wnioski i rekomendacje, przybierające postać dookreślenia proponowanych obszarów interwencji oraz propozycji zmian w przygotowywanym projekcie RPO. Badanie będzie też zawierać przekrojową analizę w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w ramach interwencji RPO.
Cele szczegółowe badania:
1. Ocena trafności i spójności wewnętrznej RPO
3. Ocena systemu realizacji RPO
2. Ocena spójności zewnętrznej RPO
Przedsięwzięcie, w konsorcjum z Instytutem Badań Strukturalnych, Reytech Sp. z o.o. oraz Coffey Sp. z o.o., na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego realizowane będzie przez PAG Uniconsult do końca 2014 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-01-31

<< wstecz

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy