Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - raport końcowy

Autorzy: Maciej Gajewski, Jan Szczucki wraz z zespołem badawczym
Wydawca: Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

Raport stanowi podsumowanie badania zrealizowanego przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.konkurencyjnosc.gov.pl - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Identyfikacja obszaru badawczego
1.2. Cel główny i cele szczegółowe badania
2. Opis metodologii badania
2.1. Założenia dotyczące metodologii
2.2. Schemat badawczy - koncepcja badania
2.3. Etap I badania - zestawienie informacji o klientach funduszy
2.4. Etap II badania
2.4.1. Metody i narzędzia badawcze w ramach II etapu badania
2.4.2. Opis próby badawczej wykorzystanej w badaniu ilościowym CATI
3. Ocena trafnosci interwencji w ramach Działania 1.2. SPO WKP
3.1. Działanie 1.2. SPO WKP - wyniki na podstawie sprawozdań
3.1.1. Poddziałanie 1.2.1. - wyniki funduszy pożyczkowych na podstawie sprawozdań
3.1.2. Poddziałanie 1.2.2. - wyniki funduszy poręczeniowych na podstawie sprawozdań
3.1.3. Poddziałanie 1.2.3. - wyniki funduszy kapitału zalążkowego na podstawie sprawozdań
3.2. Działanie 1.2. SPO WKP - ogólna ocena dokonywana przez przedstawicieli funduszy
3.3. Oferta funduszy wspartych w ramach Działania 1.2. SPO WKP a oferta instytucji komercyjnych
3.3.1. Fundusze pożyczkowe
3.3.2. Fundusze poręczeniowe
3.3.3. Fundusze kapitału zalążkowego
3.4. Kontynuacja wsparcia dla funduszy i przedsiebiorców - próba oceny
4. Ocena efektów realizacji Działania 1.2. SPO WKP
4.1. Przedsiebiorcy korzystajacy ze wsparcia funduszy i sposób wykorzystania finansowania - podstawowe dane
4.1.1. Fundusze pożyczkowe
4.1.2. Fundusze poręczeniowe
4.1.3. Fundusze kapitału zalążkowego
4.2. Oferta funduszy i zmiany w ofercie
4.2.1. Fundusze pożyczkowe
4.2.2. Fundusze poręczeniowe
4.2.3. Fundusze kapitału zalążkowego
4.3. Skutki wykorzystania pozyskanego finansowania - inwestycje, miejsca pracy, inne korzyści
4.3.1. Fundusze pożyczkowe
4.3.2. Fundusze poręczeniowe
4.3.3. Fundusze kapitału zalążkowego
4.4. Dodatkowe wsparcie dla klientów funduszy
4.4.1. Fundusze pożyczkowe
4.4.2. Fundusze poręczeniowe
4.4.3. Fundusze kapitału zalążkowego
4.5. Wzrost wiarygodności klientów dzieki korzystaniu z oferty funduszy - przechodzenie do sektora komercyjnego
4.6. Powody i alternatywne zródła pozyskiwania finansowania
4.6.1. Fundusze pożyczkowe
4.6.2. Fundusze poręczeniowe
4.6.3. Fundusze kapitału zalążkowego
4.7. Innowacyjność firm wspieranych przez fundusze kapitału zalążkowego
4.8. Wpływ Działania na stosunki między bankami i funduszami poręczeniowymi
4.9. Wpływ Działania na sektor funduszy
4.9.1. Fundusze pożyczkowe
4.9.2. Fundusze poręczeniowe
4.9.3. Fundusze kapitału zalążkowego
5. Komplementarność wsparcia funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i innych form wsparcia z funduszy strukturalnych
5.1. Współpraca pomiędzy funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi
5.2. Oferta funduszy a programy unijne
6. Ocena funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kapitału zalążkowego przez przedsiębiorców
6.1. Aktualna oferta funduszy w ocenie przedsiębiorców
6.1.1. Fundusze pożyczkowe
6.1.2. Fundusze poręczeniowe
6.1.3. Fundusze kapitału zalążkowego
6.2. Ocena łatwosci pozyskania finansowania
6.2.1. Fundusze pożyczkowe
6.2.2. Fundusze poręczeniowe
6.2.3. Fundusze kapitału zalążkowego
6.3. Powody korzystania z oferty funduszu
6.3.1. Fundusze pożyczkowe
6.3.2. Fundusze poręczeniowe
6.3.3. Fundusze kapitału zalążkowego
6.4. Braki w ofercie funduszy
6.4.1. Fundusze pożyczkowe
6.4.2. Fundusze poręczeniowe
6.4.3. Fundusze kapitału zalążkowego
7. Informacje uzupełniające o działalnosci funduszy - na podstawie badań
7.1. Informacje o funkcjonowaniu funduszy poręczeniowych, beneficjentów Działania 1.2. SPO WKP - stan w połowie 2009 r.
7.2. Zatrudnienie w funduszach
7.3. Fundusze poreczeniowe - współpraca z instytucjami finansującymi
7.4. Wielkość poręczen i pożyczek
7.5. Preferowane kierunki finansowania
7.6. Lokowanie środków finansowych
8. Wnioski i rekomendacje
9. Załączniki
Załącznik nr 1 - Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne
Załącznik nr 2 - Studia przypadków
Załącznik nr 3 - Narzędzia badawcze


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy