Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Informator Konsultanta PK

Redakcja: Maciej Gajewski, Jan Szczucki
Autorzy: Maciej Gajewski, Jan Szczucki, Jolanta Rykowska-Makarewicz, Ewa Wejsznejder-Guzik, Łukasz Grzejdziak, Maciej Formalczyk, Piotr Przybyszewski, Witold Załęski
Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007

Informator opracowany został w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. "Budowa kompetencji kadr sieci Punktów Konsultacyjnych" jako materiał dydaktyczny dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych. Informator zawiera praktyczne informacje z zakresu administracyjno-prawnych aspektów wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, pomocy publicznej oraz zasad sporządzania wniosków o finansowanie zewnętrzne. Do realizacji projektu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała konsorcjum firm w składzie: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz RCS Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania.

1. Od autorów
2. Specyfika świadczenia przez konsultantów usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
3. Administracyjno-prawne aspekty wykonywania działalności gospodarczej w Polsce
3.1. Prawo pracy (w tym BHP)
3.1.1. Praktyczne aspekty prawa pracy- podstawowe pojęcia i regulacje prawne
3.1.2. Formy nawiązywania stosunku pracy
3.1.3. Regulacje dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych, absolwentów, osób niepełnosprawnych oraz wolontariatu
3.1.4. Rodzaje umów o pracę - charakterystyka
3.1.5. Podstawowe wiadomości o czasie pracy - systemy czasu pracy
3.1.6. Formy wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę
3.1.7. Obowiązki pracodawcy wynikające z zapisów prawa pracy, w tym przepisy z zakresu BHP
3.1.8. Wykaz aktów prawnych dotyczących prawa pracy
3.2. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
3.2.1. Indywidualne prowadzenie działalności gospodarczej oraz spółka cywilna
3.2.2. Formy działalności gospodarczej dopuszczone przez KSH
3.2.3. Przedstawicielstwo / oddział
3.2.4. Inne formy działalności gospodarczej
3.2.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących form prowadzenia działalności gospodarczej
3.3. Opodatkowanie działalności gospodarczej
3.3.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
3.3.2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
3.3.3. Podatek od towarów i usług
3.3.4. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane na rok 2007 (PIT)
3.3.5. Wykaz aktów prawnych dotyczących opodatkowania
3.4. Źródła finansowania
3.4.1. Kapitał wewnętrzny i zewnętrzny - źródła własne i obce
3.4.2. Formy finansowania
4. Najczęściej spotykane problemy związane z administracyjno-prawnymi aspektami rejestrowania i prowadzenia firmy
5. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
5.1. Definicja małego i średniego przedsiębiorstwa
5.1.1. Przedsiębiorstwo jako beneficjent pomocy publicznej
5.1.2. Pojęcie MŚP w Rozporządzeniu Komisji nr 70/2001
5.2. Wprowadzenie do prawa pomocy publicznej
5.2.1. Podstawowe zasady udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców
5.2.2. Źródła prawa pomocy publicznej
5.2.3. System organów właściwych w sprawach pomocy publicznej
5.2.4. Pojęcie pomocy publicznej
5.2.5. Konstrukcja warunkowej dopuszczalności pomocy publicznej
5.3. Rodzaje pomocy publicznej
5.3.1. Pomoc regionalna
5.3.2. Pomoc sektorowa
5.3.3. Pomoc horyzontalna
5.4. Obowiązek notyfikacji pomocy publicznej oraz konstrukcja wyłączeń grupowych od obowiązku notyfikacji
5.4.1. Systematyka regulacji
5.4.2. Ogólne zasady kontroli udzielania pomocy publicznej
5.4.3. Konstrukcja wyłączeń grupowych
5.4.4. Procedura zgłoszenia pomocy
5.4.5. Procedura dotycząca pomocy przyznanej bezprawnie oraz pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
5.5. Podstawowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w zakresie pomocy publicznej
5.5.1. Obowiązki sprawozdawcze dawców pomocy publicznej
5.5.2. Obowiązki sprawozdawcze beneficjentów pomocy publicznej
5.6. Reguły de minimis
5.7. Obliczanie wielkości pomocy publicznej przyznawanej w różnych formach
5.8. Planowane zmiany w zakresie prawa pomocy publicznej
6. Najczęściej spotykane problemy związane z interpretacją przepisów dotyczących pomocy publicznej
6.1. Kwalifikacja przedsiębiorcy
6.1.1. Określenie zależności panujących w grupie kapitałowej
6.1.2. Poziom zatrudnienia w ujęciu RJR dla poszczególnych przedsiębiorców z grupy oraz wyliczenie RJR na potrzeby definiowania firmy jako MŚP
6.1.3. Ustalenie danych finansowych dla poszczególnych przedsiębiorców z grupy oraz na potrzeby definiowania firmy jako MŚP
6.1.4. Podsumowanie i końcowa kwalifikacja
6.2. Podstawowe zasady obliczania pomocy de minimis po akcesji Polski do Unii Europejskiej
7. Zasady sporządzania wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł
7.1. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji aplikacyjnej
7.1.1. Konsultant w procesie tworzenia dokumentacji
7.1.2. Zasady sporządzania dokumentacji aplikacyjnej
7.1.3. Na co zwrócić szczególną uwagę?
7.1.4. Część koncepcyjna
7.1.5. Nazwanie projektu
7.1.6. Określenie zakresu merytorycznego
7.1.7. Wybór strategii działania
7.1.8. Analiza problemów
7.1.9. Część opisowa
7.1.10. Cele i sposoby pomiaru stopnia ich osiągnięcia
7.1.11. Niezbędne zasoby
7.1.12. Czas realizacji i harmonogram projektu
7.1.13. Wiarygodność wyceny nakładów
7.1.14. Wiarygodność założeń wstępnych - analiza rynku
7.1.15. Spodziewane rezultaty
7.2. Część finansowa
7.2.1. Konsekwencje wyboru źródeł finansowania
7.2.2. Koszty stałe i zmienne oraz ich konsekwencja
7.2.3. Relacja koszty - przychody w trakcie rozwoju firmy
7.3. Cześć analityczna
7.3.1. Analiza płynności
7.3.2. Analiza rentowności
7.3.3. Analiza sprawności operacyjnej
7.3.4. Analiza zadłużenia
7.3.5. Analiza dyskontowa
8. Najczęściej spotykane problemy związane z przygotowywaniem wniosków o pomoc publiczną i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł
8.1. Problemy na etapie formułowania koncepcji
8.1.1. Czy projekt odpowiada programowi wsparcia?
8.1.2. Jak określić cele na poszczególnych poziomach projektu?
8.1.3. Jak sformułować mierniki osiągnięcia celów?
8.1.4. Czy projekt jest innowacyjny?
8.1.5. Jak opisać istotę projektu?
8.1.6. Jak określić wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej?
8.1.7. Czym różni się społeczeństwo informacyjne od ICT?
8.2. Problemy na etapie analizy marketingowej
8.2.1. Skąd czerpać dane?
8.2.2. Jak dokonać pogłębionej analizy marketingowej?
8.2.3. Czy założenia dotyczące poziomu sprzedaży są wiarygodne?
8.3. Problemy na etapie analizy finansowej
8.3.1. Jak określić stosunek kosztów do przychodów?
8.3.2. Jak sporządzić bilans dla firmy nieposiadającej struktury kapitałowej?
8.3.3. Jak zaplanować sposób finansowania projektu przed otrzymaniem dotacji?
8.3.4. Jak wiarygodnie określić czas realizacji projektu?
Literatura
Spis tabel i wykresów


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy