Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów

Raport końcowy, maj 2009

Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Pełny tekst raportu jest dostępny w portalu www.funduszestrukturalne.gov.pl - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Opis celów i przedmiotu badania
1.1.1. Definicja przedmiotu badania
2. Zastosowana metodologia i przebieg procesu badawczego
2.1. Badania na podstawie danych GUS - podstawowe założenia i definicje oraz główne problemy
2.2. Problemy napotkane w badaniu desk research i terenowym
3. Zmiany w poziomie infrastruktury społecznej w latach 2003-2007 oraz dysproporcje rozwojowe międzyregionalne i wewnątrzregionalne
3.1. Ochrona zdrowia
3.2. Edukacja (oświata i wychowanie)
3.3. Kultura
3.4. Turystyka
3.5. Sport i rekreacja
3.6. Podsumowanie i wnioski
4. Charakterystyka wsparcia z funduszy strukturalnych w obszarze infrastruktury społecznej w ramach NPR 2004-2006
4.1. Rodzaje wydatków funduszy strukturalnych na infrastrukturę społeczną (wg kategorii interwencji)
4.2. Zróżnicowanie terytorialne wydatków funduszy strukturalnych na infrastrukturę społeczną
4.3. Rodzaje beneficjentów ubiegających się o środki na infrastrukturę społeczną
4.4. Odbiorcy projektów infrastruktury społecznej
5. Ocena skuteczności wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej
5.1. Dysproporcje wojewódzkie w poziomie dostępu do infrastruktury społecznej i wpływ funduszy unijnych
5.2. Skuteczność projektów w skali regionalnej
5.3. Efekty rzeczowe projektów
6. Użyteczność wsparcia - potrzeby regionów a alokacje funduszy unijnych na infrastrukturę społeczną
6.1. Potrzeby województw a alokacje funduszy unijnych na infrastrukturę społeczną
6.2. Użyteczność inwestycji infrastruktury społecznej w opinii mieszkańców trzech województw
7. Trwałość efektów wsparcia
7.1. Próba oszacowania trwałości efektów wsparcia na podstawie danych o wydatkach w projektach infrastruktury społecznej oraz wydatkach majątkowych województw
7.2. Ocena trwałości efektów wsparcia na podstawie studiów przypadków
8. Spójność i komplementarność prowadzonych inwestycji
9. Efektywność wsparcia
9.1. Efektywność wsparcia szacowana na podstawie danych GUS
9.2. Efektywność wykorzystania inwestycji
10. Wpływ realizowanych projektów na rozwój gospodarczy regionu
10.1. Analiza struktury zatrudnienia w trzech sektorach gospodarki
10.2. Ocena wpływu projektów na rozwój gospodarczy regionu na podstawie studiów przypadków
11. Wnioski i rekomendacje
12. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy