Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Instrumenty finansowe w obszarze samozatrudnienia

Rozpoczęliśmy realizację zamówienia pt. „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Celem badania ewaluacyjnego jest ocena zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze samozatrudnienia, w tym oszacowanie wielkości luki finansowej w odniesieniu do potrzeb różnych kategorii osób znajdujących się w określonej sytuacji na rynku pracy.

Dokonamy inwentaryzacji programów wspierających rozpoczynanie działalności gospodarczej, jak również dotąd stosowanych modeli dystrybucji wsparcia wraz z oceną ich efektywności oraz osiąganych rezultatów. Wnioski z badania umożliwią ustalenie ram systemowych dla wspierania procesów samozatrudnienia, opartych na środkach dostępnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Badanie zostanie przeprowadzone w okresie od kwietnia do sierpnia 2020 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez PAG Uniconsult w konsorcjum z Imapp Consulting Sp. z o.o.

2020-06-09T14:47:35+00:00 10 Kwiecień, 2020|ewaluacja ex-ante, fundusze unijne, instrumenty finansowe|