Oferta dla funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
Szkolenie / warsztat na temat zasad łączenia finansowanych ze środków europejskich instrumentów bezzwrotnych i instrumentów finansowych oraz zróżnicowanych instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014-2020 - z uwzględnieniem specyfiki finansowania dłużnego

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się projektowaniem instrumentów wsparcia, w szczególności przedstawicieli pośredników finansowych (np. banków, instytucji oferujących pożyczki i poręczenia), którzy zamierzają oferować produkty finansowe z udziałem środków europejskich.

Pobierz ramowy program szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia:
Karolina Pęksa, tel.: 22 256 39 00, e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

W związku z rosnącym zaawansowaniem wdrażania programów operacyjnych perspektywy finansowej UE 2014-2020 w Polsce, a równocześnie pojawieniem się nowych rozwiązań w sprawie łączenia różnych instrumentów wsparcia ze środków europejskich (łączenia instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych oraz łączenia różnych instrumentów finansowych) w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a także programów oferowanych bezpośrednio ze szczebla europejskiego (np. COSME, Horizon 2020, EaSI), pragniemy przedstawić niniejszą propozycję szkoleniową.

Obecne podejście, dotyczące łączenia różnych unijnych instrumentów wsparcia, opiera się na bardziej precyzyjnych uregulowaniach, niż miało to miejsce w minionej perspektywie, co powodowało poważne problemy i wątpliwości, co do (nie)dopuszczalności łączenia na przykład dotacji i pożyczek lub poręczeń i dotacji, a także ryzyka występowania tzw. podwójnego finansowania. Obecne uregulowania są bardziej klarowne, umożliwiając wykorzystywanie wielu wariantów łączenia wsparcia. Jednak, określone kwestie szczegółowe nadal wymagają wyjaśnienia i dyskutowania, szczególnie w sferze relacji przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków (a zatem także łączenia instrumentów) i przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej (i wymaganego wkładu własnego).

Z punktu widzenia działalności funduszu pożyczkowego, kluczowe wydają się problemy związane z (nie)dopuszczalnością korzystania z udzielanych przez fundusze pożyczek na prefinansowanie projektu finansowanego dotacyjnie lub sfinansowanie za pomocą pożyczki udziału własnego w ramach projektu inwestycyjnego, finansowanego dotacyjnie. Ważną kwestią może też być sprawa zasad łączenia pożyczek udzielanych z własnych środków, ale poręczanych ze środków europejskich z projektami finansowanymi dotacyjnie. Ponadto, w kontekście instrumentów pożyczkowych wdrażanych w ramach środków perspektywy 2014-2020, warto wiedzieć, jakiego zakresu badania odbiorców ostatecznych przez pośredników finansowych mogą wymagać instytucje wdrażające programy operacyjne (Instytucja Zarządzająca, fundusz funduszy) i w związku z tym, jakie procedury należałoby zaprojektować / wykorzystywać w działalności funduszu.

Powyższa problematyka staje się obecnie bardzo ważna dla wszystkich osób reprezentujących szeroko rozumiane środowisko instytucji wdrażających programy wsparcia, jak i projektujących / uruchamiających konkretne instrumenty (zwrotne i bezzwrotne). Znajomość kwestii łączenia instrumentów wsparcia jest niezbędna z uwagi na konieczność zapewnienia tzw. bezpieczeństwa audytowego, jak i zapewnienia szerokiego dostępu do źródeł finansowania dla wspieranych projektów. Jednocześnie zauważalne jest, że świadomość projektodawców (np. przedsiębiorców) na temat możliwości i konsekwencji łączenia wsparcia, cały czas pozostaje niewystarczająca. W tej sytuacji, dobra znajomość kwestii łączenia przez pracowników pośredników finansowych, wdrażających instrumenty finansowe, powinna przyczynić się do minimalizacji ryzyka pojawienia się w znacznej skali problemów, związanych z niedopuszczalnym łączeniem różnych instrumentów i występowaniem zjawiska tzw. podwójnego finansowania. Ostatecznie, wiedza na ten temat powinna ułatwić zaprojektowanie użytecznych list kontrolnych i wdrożenie niezbędnych działań informacyjnych lub nawet szkoleniowych dla potencjalnych projektodawców.

Oferowane szkolenie zaprojektowane zostało jako jednodniowy warsztat, prowadzony przez ekspertów PAG Uniconsult - pp. Jana Szczuckiego i Macieja Gajewskiego - od dłuższego już czasu zajmujących się niniejszą problematyką.

Proponowane szkolenia dla pośredników finansowych planowane są na przełomie lutego i marca br. oraz później. Tym niemniej, będziemy wdzięczni za zgłaszanie zainteresowania w trybie bieżącym, co ułatwi i przyśpieszy formowanie grup szkoleniowych.
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy