Oferta dla funduszy pożyczkowych Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
Warsztaty i doradztwo dla funduszy pożyczkowych w zakresie doskonalenia rozwiązań strukturalnych i operacyjnych w związku z regulacjami "Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów" (Kodeks)

Niniejszy program szkoleniowo doradczy przeznaczony jest dla pozabankowych instytucji pożyczkowych, oferujących finansowanie dłużne na finansowanie działalności gospodarczej, które zamierzają doskonalić własne rozwiązania organizacyjne i funkcjonalne pod kątem najlepszych praktyk odzwierciedlonych w Kodeksie. Dostosowanie rozwiązań do wymogów Kodeksu umożliwia pozyskiwanie wsparcia ze szczebla europejskiego, w ramach programów oferowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (instrumenty gwarancyjne oraz dłużne / kapitałowe).

Pobierz ramowy program warsztatów i doradztwa

Kontakt w sprawie usług szkoleniowo-doradczych:
Maciej Gajewski lub Jan Szczucki, tel.: 22 256 39 00,
e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

"Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów" powstał w rezultacie inicjatywy Komisji Europejskiej zmierzającej do określenia standardów prowadzenia działalności pożyczkowej na rzecz przedsiębiorstw przez instytucje pozabankowe w Europie. Geneza tej inicjatywy wynikała, z jednej strony, z bardzo znacznego zróżnicowania rozwiązań organizacyjnych pozabankowej działalności pożyczkowej w Europie, z drugiej zaś, z planów dalszego wspierania tego typu organizacji przez Komisję Europejską.
Obecnie Komisja Europejska we współpracy z różnymi instytucjami, reprezentującymi rynek pożyczek pozabankowych wspierających rozwój działalności gospodarczej promuje Kodeks, zachęcając organizacje pożyczkowe do dostosowywania własnych rozwiązań do regulacji zaproponowanych w Kodeksie. Fakt dostosowania zasad działania instytucji pożyczkowej do Kodeksu traktowany jest jako konieczny warunek, umożliwiający ubieganie się o wsparcie z programów europejskich kierowanych do instytucji pożyczkowych, oferowanych przez Komisję i dystrybuowanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. Ma to miejsce w przypadku "Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji" (EaSI), w którym EIF udostępnia wsparcie w postaci gwarancji (planuje się także uruchomienie wsparcia w postaci instrumentów dłużnych / kapitałowych, wzmacniających zdolność operacyjną pożyczkodawców). Warunkiem skorzystania z tych instrumentów przez instytucję pożyczkową jest dostosowanie do Kodeksu lub też uruchomienie działań dostosowawczych, a następnie ich zakończenie w terminie 18 miesięcy. Poza tym - niezależnie od możliwości pozyskania wsparcia - dostosowanie do Kodeksu prowadzi do zasadniczego udoskonalenia zasad działania, bowiem Kodeks oparto na najlepszych, europejskich praktykach pozabankowej działalności pożyczkowej.

Eksperci PAG Uniconsult mieli okazję współtworzyć Kodeks, uczestnicząc w europejskiej Grupie Roboczej konsultującej proponowane rozwiązania, a także, w przypadku kilku polskich Funduszy Pożyczkowych, dokonując wstępnej oceny stopnia ich dostosowania do reguł Kodeksu (w ramach programu JASMINE - w 2012 i 2013 r. w fazie pilotażu Kodeksu). Obecnie PAG Uniconsult jest podmiotem oficjalnie, w uzgodnieniu z Komisją Europejską, promującym Kodeks. Udział w procesie współtworzenia Kodeksu i zebrane w ten sposób doświadczenia, dają możliwość zaoferowania pomocy szkoleniowo-doradczej w procesie dostosowawczym. Jego ostatecznym rezultatem będzie uznanie przez Komisję faktu dostosowania instytucji pożyczkowej do wymogów Kodeksu, upublicznienie tej informacji w dokumentach / na portalu informacyjnym Komisji oraz stworzenie realnej możliwości skutecznego skorzystania z programów wsparcia kierowanych do instytucji pożyczkowych bezpośrednio przez Komisję Europejską / Europejski Fundusz Inwestycyjny. Takie są też cele oferowanego programu szkoleniowo-doradczego.

Szczegóły dotyczące sposobu świadczenia doradztwa i szkoleń w procesie dostosowywania instytucji pożyczkowej do Kodeksu ustalane są indywidualnie, z uwzględnieniem zaprojektowanego programu szkoleniowo-doradczego. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt.

PAG Uniconsult jest czołową firmą doradczą w Polsce w sferze pozabankowych instrumentów finansowych, zajmującą się już od ponad 20 lat tą tematyką, tworzeniem programów i ewaluacją wsparcia dla instytucji pozabankowych (funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeniowych), a także świadczącą usługi doradcze w sferze funkcjonowania źródeł / instrumentów finansowania działalności gospodarczej.
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy