Szkolenie / warsztat Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano
Szkolenie / warsztat na temat zasad łączenia finansowanych ze środków europejskich instrumentów bezzwrotnych i instrumentów finansowych oraz zróżnicowanych instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014-2020

Niniejsze szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla osób zajmujących się programowaniem i wdrażaniem instrumentów wsparcia w programach operacyjnych, przedstawicieli pośredników finansowych (np. banków, instytucji oferujących pożyczki i poręczenia), a także doradców w zakresie pozyskiwania środków unijnych oraz projektodawców - potencjalnych beneficjentów wsparcia.

Pobierz ramowy program szkolenia

Kontakt w sprawie szkolenia:
Karolina Pęksa, tel.: 22 256 39 00, e-mail: biuro@pag-uniconsult.pl

W związku z rosnącym zaawansowaniem wdrażania programów operacyjnych perspektywy finansowej UE 2014-2020 w Polsce, a równocześnie nowym podejściem i uregulowaniami, dotyczącymi łączenia różnych instrumentów wsparcia ze środków europejskich (instrumentów finansowych i instrumentów dotacyjnych oraz różnych instrumentów finansowych) w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, a także programów oferowanych bezpośrednio ze szczebla europejskiego (np. COSME, Horizon 2020, EaSI), pragniemy przedstawić niniejszą propozycję szkoleniową.

Obecne podejście w sprawie łączenia różnych unijnych instrumentów wsparcia opiera się na bardziej precyzyjnych uregulowaniach, w porównaniu do okresu minionego (2007-2013). Aktualnie obowiązujące przepisy są w tej sferze znacznie bardziej klarowne, pozwalając na wiele wariantów łączenia wsparcia. Jednak, rozmaite kwestie szczegółowe nadal wymagają wyjaśnienia i dyskutowania, szczególnie w sferze relacji przepisów dotyczących kwalifikowalności wydatków (a zatem także łączenia instrumentów) i przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej (i wymaganego wkładu własnego).

Przedmiotowa problematyka staje się obecnie bardzo ważna dla wszystkich osób reprezentujących szeroko rozumiane środowisko instytucji wdrażających programy wsparcia, jak i projektujących / uruchamiających konkretne instrumenty (zwrotne i bezzwrotne). Jest to niezbędne przede wszystkim z uwagi na konieczność zapewnienia tzw. bezpieczeństwa audytowego, jak i zagwarantowania szerokiego dostępu do źródeł finansowania dla wspieranych projektów. Jednocześnie świadomość projektodawców na temat możliwości i konsekwencji łączenia wsparcia, cały czas pozostaje niestety niedostateczna, szczególnie w przypadku instrumentów finansowych, wdrażanych z poziomu europejskiego (np. komercyjne kredyty objęte gwarancjami Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach programów COSME i InnovFin SME, które co do zasady nie powinny być łączone z projektami finansowanymi dotacyjnie). Dobra znajomość tych kwestii przez specjalistów w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów bezzwrotnych oraz przez personel pośredników finansowych, wdrażających instrumenty finansowe, powinna zminimalizować ryzyko pojawienia się w znacznej skali problemów, związanych z niedopuszczalnym łączeniem różnych instrumentów i ryzykiem pojawienia się tzw. podwójnego finansowania. Ostatecznie powinno to ułatwić zaprojektowanie użytecznych list kontrolnych i wdrożenie niezbędnych działań informacyjnych lub nawet szkoleniowych dla potencjalnych projektodawców.

Oferowane szkolenie zaprojektowane zostało jako jednodniowy warsztat, prowadzony przez ekspertów PAG Uniconsult - pp. Jana Szczuckiego i Macieja Gajewskiego - od dłuższego już czasu zajmujących się niniejszą problematyką.
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy