Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Nasze publikacje
Ocena efektów wsparcia dużych przedsiębiorstw w ramach realizacji polityki spójności w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzonego przez firmę PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju więcej >>
Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Raport podsumowujący wieloletnie badanie ewaluacyjne, przeprowadzane przez konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz ARC Rynek i Opinia na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego więcej >>
Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. IV etap badania, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012

Raport końcowy z IV etapu wieloletniego badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
Rola instrumentów inżynierii finansowej w zaspokajaniu potrzeb finansowych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2011

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. więcej >>
Ocena wpływu i prognozowanie efektów w badaniach ewaluacyjnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

Publikacja PARP, zawierająca artykuł napisany przez eksperta PAG Uniconsult w oparciu o przeprowadzone przez firmę badania. więcej >>
Towards Innovative Economy. Effects of Grants to Enterprises in Poland, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011

Publikacja przygotowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w której rozdział dotyczący instrumentów inżynierii finansowej napisali eksperci PAG Uniconsult. więcej >>
Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania - raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011

Raport z ewaluacji środokresowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wykonanej przez PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
The impact of Cohesion Policy on the level and quality of employment in countries of the Visegrad Group, Ministry of Regional Development, Warsaw 2011

Raport końcowy z metaewaluacji wykonanej przez PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
The impact of Cohesion Policy on the level and quality of employment in Poland, Ministry of Regional Development, Warsaw 2010

Angielska wersja raportu końcowego z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
Ewaluacja trafności i efektów realizacji Działania 1.2. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw - raport końcowy, Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009

Raport stanowi podsumowanie badania zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. więcej >>
Badanie wskaźnika Liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach w ramach Działania 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004-2006. Raport końcowy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009

Raport z ewaluacji dotyczącej przyczyn osiągnięcia niskiej wartości wskaźnika: "liczba pracodawców uczestniczących w szkoleniach w ramach Działania 1.6 SPO RZL". więcej >>
Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006" na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Celem ogólnym badania było oszacowanie wszelkich istotnych efektów realizacji projektów w ramach działań wspierających SPO WKP, mających znaczenie dla wzrostu poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw. więcej >>
Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Raport końcowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Ewaluacja rozwoju umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) wśród osób bezrobotnych, beneficjentów Priorytetu I SPO RZL. więcej >>
Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Ocena całokształtu działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach EFS i SPO RZL. więcej >>
Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2007

Raport jest podsumowaniem badania zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. więcej >>
Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007

Głównym celem badania była ocena wpływu funduszy strukturalnych na wzrost zatrudnienia oraz całościowa analiza skuteczności interwencji z funduszy strukturalnych UE w dziedzinie zatrudnienia. więcej >>
Informator Konsultanta PK, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007

Informator opracowany został w ramach projektu PARP jako materiał dydaktyczny dla konsultantów Punktów Konsultacyjnych więcej >>
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007

Raport końcowy z badania wykonanego na zlecenie Departamentu Zarządzania EFS w MRR przez ewaluatorów PAG Uniconsult oraz Pentor Research International S.A. więcej >>
Ścieżki do zatrudnienia. Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006

Raport końcowy dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. więcej >>
Lokalne projekty wspierane w ramach Programu Phare 2002 "Rozwój zasobów ludzkich", PAG Uniconsult, Warszawa 2005

Publikacja opisuje przykłady działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży i kobiet podejmowanych w krajach UE i na tym tle pokazuje przykłady projektów realizowanych w ramach Programu Phare 2002 SSG RZL, realizowanego przez PARP. więcej >>
Mikroprzedsiębiorstwa: sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele, Fundacja Naukowa CASE, Warszawa 2002

W książce dogłębnie scharakteryzowano sektor mikroprzedsiębiorców w Polsce, przede wszystkim z punktu widzenia ich nastawienia do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. więcej >>
Zasady organizacji i funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych, PARP, Warszawa 2000

Książka prezentująca dobre praktyki i doświadczenia w zakresie organizacji funduszy poręczeń kredytowych w Polsce, przedstawione na tle rozwiązań światowych. więcej >>
Feasibility Study on Establishing Community Foundations in Four Polish Cities, Democracy Network Project, AED, Warsaw 1998

Angielska wersja raportu przygotowanego przez Policy & Action Group Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. więcej >>
Badanie możliwości tworzenia funduszy lokalnych w czterech miastach w Polsce, AED przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 1998

Raport przygotowany został przez Policy & Action Group Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Spraw Publicznych. więcej >>


Inne wybrane raporty i opracowania

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy