Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ekspertyza dotycząca uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz systemu prawno-instytucjonalnego wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w Polsce Wschodniej

Wrzesień 2010.

Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Pełny tekst raportu jest dostępny na portalu PO RPW - pobierz.

1. Wprowadzenie
2. Cele i metodologia badania
2.1. Cele ekspertyzy
2.2. Podejście metodologiczne
2.3. Zakres zastosowanych metod badawczych
3. Analiza danych statystycznych obrazujących sytuację w województwach Polski Wschodniej
3.1. PKB per capita w układzie regionalnym
3.2. Stopa bezrobocia
3.3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
3.4. Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - firmy zarejestrowane i aktywne
3.5. Inne charakterystyki przedsiębiorstw aktywnych w sektorze MŚP
3.6. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego
3.7. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze przedsiębiorstw
3.8. Wynagrodzenia brutto gospodarstw domowych
3.9. Uwagi na temat innowacyjności w Polsce Wschodniej
3.10. Podsumowanie
4. Przegląd istniejących systemów wsparcia przedsiębiorstw pod kątem ułatwień w dostępie do finansowania w innych krajach Unii Europejskiej
5. Inicjatywa JEREMIE - dotychczasowe doświadczenia w Polsce
5.1. Inicjatywa JEREMIE - ogólne doświadczenia
5.2. Studium przypadku - wdrażanie Inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim
6. Finansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych
7. Dostęp do finansowania - badania jakościowe
7.1. Opinie przedstawicieli instytucji inżynierii finansowej
7.2. Opinie przedstawicieli samorządów terytorialnych szczebla regionalnego
8. Przegląd podaży źródeł finansowania na terenie Polski Wschodniej
8.1. Banki
8.2. Fundusze pożyczkowe
8.2.1. Fundusze pożyczkowe - województwo lubelskie
8.2.2. Fundusze pożyczkowe - województwo podkarpackie
8.2.3. Fundusze pożyczkowe - województwo podlaskie
8.2.4. Fundusze pożyczkowe - województwo świętokrzyskie
8.2.5. Fundusze pożyczkowe - województwo warmińsko-mazurskie
8.3. Fundusze poręczeniowe
8.3.1. Fundusze poręczeniowe - województwo lubelskie
8.3.2. Fundusze poręczeniowe - województwo podkarpackie
8.3.3. Fundusze poręczeniowe - województwo podlaskie
8.3.4. Fundusze poręczeniowe - województwo świętokrzyskie
8.3.5. Fundusze poręczeniowe - województwo warmińsko-mazurskie
8.4. Dodatkowe uwagi na temat stopnia wykorzystania kapitału w funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz struktury właścicielskiej i pochodzenia kapitału pożyczkowego / poręczeniowego
8.4.1. Fundusze pożyczkowe
8.4.2. Fundusze poręczeniowe
8.5. Pozostałe instrumenty
8.5.1. Obraz ogólny
8.5.2. Uwagi na temat struktury właścicielskiej oraz stopnia zaangażowania kapitału
9. Opinie przedsiębiorców na temat dostępu do finansowania
9.1. Opinie przedsiębiorców - analiza na podstawie badania ilościowego przedsiębiorców z terenu Polski Wschodniej
9.2. Opinie klientów funduszy pożyczkowych i poręczeniowych - analiza danych ewaluacyjnych
10. Możliwości poszerzenia zakresu Działania I.2 PO RPW
10.1. Stan wdrażania Działania i szacowany popyt na instrument reporęczeniowy
10.2. Typy produktów finansowych proponowane do dostarczenia w ramach Działania 1.2 PO RPW
10.3. Możliwości i ograniczenia prawne
11. Założenia dotyczące inicjatywy JEREMIE w regionach Polski Wschodniej
12. Założenia systemu monitoringu wspierania instrumentów inżynierii finansowej w regionach Polski Wschodniej
13. Oszacowanie wielkości luki finansowej w Polsce Wschodniej
13.1. Zastosowane podejścia
13.2. Metodologia i oszacowanie wielkości luki finansowania w segmencie nowopowstających mikroprzedsiębiorstw (I wymiar luki)
13.3. Metodologia i oszacowanie wielkości luki finansowania na podstawie badania ilościowego - niezaspokojona wartość finansowania w sektorze MŚP (I wymiar luki)
13.4. Oszacowanie luki w zakresie dostępności innych instrumentów finansowania (II i III wymiar luki)
14. Wnioski i podsumowanie
Załącznik 1 (lista spotkań roboczych)
Załącznik 2 (słownik podstawowych terminów)


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy