Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Ocena stanu realizacji 3, 4, 5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania - raport końcowy

Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011

Raport końcowy z ewaluacji środokresowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wykonanej przez PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Badaniem objęto okres wdrażania osi priorytetowych 3, 4, 5 i 6 od początku realizacji Programu aż do momentu rozpoczęcia ewaluacji tj. do maja 2011 r. Ogólnym celem ewaluacji była ocena efektywności i skuteczności realizacji celów badanych osi priorytetowych i wdrażanych w ich ramach działań, zmierzająca do udoskonalenia instrumentów wsparcia w ramach badanych interwencji, oraz ich ewentualna weryfikacja, a także, na tej podstawie, określenie kierunków i form realizowanych interwencji, które mogłyby być wdrażane w kolejnym okresie programowania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej została zamieszczona na Portalu Funduszy Europejskich - pobierz.

1. Wprowadzenie
1.1. Zakres i ogólna charakterystyka przedmiotu badania
1.2. Cele i odbiorcy ewaluacji
1.3. Przebieg badania
2. Koncepcja i metodologia ewaluacji
2.1. Koncepcja i etapy badawcze
2.2. Metodologia
2.3. Uwagi dotyczące wyników prezentowanych w raporcie
3. Informacja o stanie realizacji badanych osi priorytetowych
3.1. Liczba i wartość projektów (na podstawie bazy danych beneficjentów)
3.2. Miejsca pochodzenia wnioskodawców w analizowanych projektach
3.3. Typ beneficjenta w analizowanych projektach
3.4. Poziom osiągnięcia wskaźników
3.5. Realizacja finansowa
4. Ustalenia i wyniki analiz badawczych
4.1. Różnice w sposobach realizacji celów lizbońskich poprzez interwencję publiczną w dziedzinie innowacyjności w Polsce i w innych krajach
4.2. Ustalenia z badań jakościowych
4.2.1. Ogólna ocena Programu i zasadnicze dylematy
4.2.2. Kwestie horyzontalne
4.2.3. Trzecia Oś Priorytetowa PO IG
4.2.4. Czwarta Oś Priorytetowa PO IG
4.2.5. Piąta Oś Priorytetowa PO IG
4.2.6. Szósta Oś Priorytetowa PO IG
4.2.7. Wnioski pod kątem kolejnego okresu programowania
4.3. Analiza barier i problemów realizacji projektów w ramach badanych osi priorytetowych na podstawie wywiadów indywidualnych (PAPI)
4.3.1. Zwięzła charakterystyka respondentów badania PAPI
4.3.2. Opinie beneficjentów na temat problemów dotyczących wdrażania współfinansowanych projektów
4.3.3. Opinie beneficjentów na temat efektów zrealizowanych projektów
4.3.4. Ustalenia badawcze w grupie potencjalnych beneficjentów
4.4. Analiza przystawalności projektów 4. Osi Priorytetowej
4.4.1. Metodyka analizy
4.4.2. Wyniki analizy
4.4.3. Wnioski cząstkowe
4.5. Analiza wyników badania ilościowego na grupie przedsiębiorców - beneficjentów wybranych działań wspierających (grupa zasadnicza) oraz przedsiębiorców niebędących beneficjentami PO IG (grupa kontrolna)
4.5.1. Ocena pozyskanego wsparcia
4.5.2. Problemy związane z realizacją projektów
4.5.3. Wpływ projektów na tworzenie nowych miejsc pracy
4.5.4. Efekty badanych projektów
4.5.5. Możliwe zmiany w PO IG
5. Uwagi eksperckie w dziedzinie problematyki innowacyjności i instrumentów inżynierii finansowej (z uwzględnieniem wyników badania)
5.1. Innowacyjność projektów w ramach 4 Osi Priorytetowej
5.2. Instrumenty inżynierii finansowej
6. Wnioski cząstkowe i odpowiedzi na pytania badawcze
7. Wnioski ogólne i wskazania strategiczne - Tabela rekomendacji
Z-1. Opis metodologii, źródeł danych i narzędzi badawczych
Z-2. Zestawienie osób, z którymi przeprowadzano wywiady
Z-3. Studia przypadków
Z-4. Tablica wyników analizy przystawalności


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy