Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante instrumentów finansowych w województwie zachodniopomorskim 2021-2027 2022-06-10T13:40:40+00:00

Ocena ex ante instrumentów finansowych w województwie zachodniopomorskim 2021-2027

Badanie pt. „Ocena ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2021-2027” było realizowane od marca do listopada 2021 r.

Celem ewaluacji była analiza dotycząca możliwości i zasadności zastosowania instrumentów finansowych w poszczególnych celach polityki i celach szczegółowych, ocena zapotrzebowania na instrumenty finansowe oraz oszacowanie wielkości zjawiska luki finansowej w województwie zachodniopomorskim.

W ramach badania zostały określone kwoty wkładu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (FEPZ) 2021-2027 do instrumentów finansowych, szczegółowe założenia produktów finansowych planowanych do wdrażania, wskazano grupy ostatecznych odbiorców oraz oczekiwany wkład instrumentów finansowych w osiągnięcie celów FEPZ.

Ponadto elementem prac było:

  • przeprowadzenie ostrożnej oceny ex ante ryzyka dla wsparcia w formie poręczeń/gwarancji,
  • oszacowanie wskaźników dla projektów finansowanych za pomocą wsparcia zwrotnego oraz wysokości efektu dźwigni,
  • przeanalizowanie potencjału instytucjonalnego pośredników finansowych,
  • wskazanie możliwości wykorzystania środków zwróconych z instrumentów finansowych 2007-2013 i 2014-2020,
  • przygotowanie (jako odrębnego dokumentu) propozycji strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych.

Badanie zostało zrealizowane przez konsorcjum w składzie PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.