Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr - badanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.3 schemat a) SPO RZL 2004-2006

Autorzy: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o., Pentor Research International S.A.
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007

Badanie wykonane zostało na zlecenie Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego przez ewaluatorów Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. oraz Pentor Research International S.A. Przedmiotem badania był schemat a) "Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr" w Działaniu 2.3 SPO RZL. Głównym celem Działania 2.3 było podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry. Celem badania było uzyskanie pogłębionej wiedzy na temat podnoszenia kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw przy współudziale środków z EFS oraz systemu wdrażania schematu konkursowego Działania 2.3. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna na stronie poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu - pobierz.

1. Wprowadzenie
2. Opis zastosowanej metodologii
2.1. Opis koncepcji badania i założeń metodologicznych
2.2. Opis analizy dokumentów i ocena wykorzystanych metod badawczych i źródeł
2.3. Opis badania jakościowego i ocena wykorzystanych metod badawczych
2.4. Opis badań ilościowych i ocena wykorzystanych metod badawczych
3. Opis i analiza wyników badania
3.1.1. Wpływ Działania 2.3 schemat a) na przedsiębiorstwa i rynek szkoleń
3.1.1.1. Struktura instytucji ubiegających się o wsparcie z Działania 2.3
3.1.1.2. Katalog potencjalnych projektodawców i możliwości jego rozszerzenia
3.1.1.3. Rozkład geograficzny projektów według siedziby projektodawcy oraz według siedziby odbiorców pomocy (firm)
3.1.1.4. Struktura przedsiębiorstw objętych wsparciem
3.1.1.5. Wartość udzielonego wsparcia w ujęciu regionalnym
3.1.1.6. Popularność i średnie koszty szkoleń na pracownika
3.1.2. Sposób naboru przedsiębiorstw do uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach Działania 2.3 schemat a)
3.1.2.1. Spotkanie na rynku: wybór dostawcy szkolenia oraz wybór klienta, podaż i popyt
3.1.2.2. Znaczenie lokalizacji szkolenia i położenia siedziby firmy szkolącej
3.1.2.3. Promocja szkoleń wśród przedsiębiorców
3.1.3. Zakres i rodzaj udzielonego przez EFS wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników
3.1.3.1. Tematyka szkoleń i jej związek ze strategiami rozwoju firm oraz zróżnicowanie w zależności od regionu, wielkości przedsiębiorstwa i sektora działalności
3.1.4. Charakterystyka pracowników - beneficjentów ostatecznych szkoleń
3.1.4.1. Charakterystyka pracowników - uczestników szkoleń oraz sposób ich kierowania na szkolenia
3.1.5. Ocena szkoleń oraz wzajemnej współpracy projektodawców i przedsiębiorców
3.1.5.1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych
3.1.5.2. Adekwatność szkoleń do potrzeb przedsiębiorców i pracowników
3.1.5.3. Reagowanie przez organizatorów szkoleń na potrzeby i możliwości przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw objętych wsparciem
3.1.5.4. Ocena jakości i użyteczności dostarczonego szkolenia
3.1.6. Europejska wartość dodana szkoleń finansowanych z EFS dla przedsiębiorstw objętych wsparciem i ich pracowników
3.1.7. Wpływ Działania 2.3 schemat a) na rynek szkoleń
3.1.8. Relacje dwóch schematów Działania 2.3 na rynku szkoleń
3.2. System wdrażania schematu a) Działania 2.3
3.2.1. Sposób i zasady wyboru projektów
3.2.1.1. Proces naboru wniosków i komunikacji potencjalnych projektodawców z PARP oraz RIF
3.2.1.2. Skuteczność i efektywność procesu oceny wniosków w Komisji Oceny Projektów
3.2.1.3. Skala odwołań od decyzji oraz skala ponownego aplikowania odrzuconych projektodawców
3.2.2. System wdrażania projektów
3.2.2.1. Współpraca PARP i projektodawców w trakcie realizacji projektów. Możliwe usprawnienia
3.2.2.2. System sprawozdawczości - ocena i możliwe usprawnienia
3.2.2.3. System finansowania i rozliczania
3.2.3. Specyfika uczestnictwa firm komercyjnych w Działaniu 2.3 schemat a)
3.3. System konkursowy w przyszłym procesie programowania
3.3.1. Decentralizacja systemu wdrażania - korzyści i zagrożenia
3.3.2. Wykorzystanie doświadczeń z Działania 2.3 schemat a) w procesie przygotowywania wdrażania PO Kapitał Ludzki
4. Wnioski i zalecenia (rekomendacje)


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy