Oferta Drukuj Wyslij maila      
Strategie rozwoju gospodarczego

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW):
PAG Uniconsult posiada doświadczenie w przygotowaniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w ramach Programu LEADER+. Jest to dokument, który określa lokalny potencjał oraz strategiczny plan działań zmierzających do podniesienia konkurencyjności ekonomicznej regionu. Obejmuje następujące elementy:
 • charakterystykę Lokalnej Grupy Działania (LGD),
 • diagnozę obszaru objętego strategią,
 • charakterystykę aktualnie wdrażanych inicjatyw / projektów na obszarze strategii,
 • analizę SWOT,
 • cele i planowany budżet,
 • wpływ realizacji na rozwój regionu,
 • powiązania strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.

  Jednym z głównych celów ZSROW jest zorganizowanie społeczności lokalnej, przegląd instytucji, organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność społeczną i włączenie ich w proces budowy strategii, identyfikacja lokalnych grup nieformalnych, lokalnych liderów i lokalnych autorytetów. W procesie opracowania ZSROW specjaliści firmy stosują metodę partcypacyjno-ekspercką, która zakłada udział społeczności lokalnej.

  Autorzy ZSROW zawsze stosują standardy i wytyczne FAPA.
  Plan rewitalizacji miasta /gminy:
  Działania rewitalizacji mają bardzo wysokie priorytety UE, dlatego dobrze sporządzony dokument projektowy dotyczący rewitalizacji stanowi podstawę do aplikacji o znaczące środki z Funduszy Strukturalnych. Specjaliści spółki PAG Uniconsult stosują sprawdzone standardy, które gwarantują merytoryczną poprawność materiału. Plan rewitalizacji jest dokumentem o charakterze strategicznym, opracowywanym zwykle dla obszaru miejskiego, po-przemysłowego, po-wojskowego. W przeciwieństwie do planów stricte inwestycyjnych, istotnym elementem planu rewitalizacji są również aspekty społeczne oraz charakterystyka metod i zadań, których celem jest przywracanie naturalnych funkcji ekologicznych lub społecznych zdegradowanym obszarom.

  Standardowy plan rewitalizacji porusza takie zagadnienia jak:
 • charakterystyka obecnej sytuacji społeczno - ekonomicznej,
 • wskazanie problemów i obszarów zdegradowanych,
 • prezentację projektów i zadań inwestycyjnych,
 • harmonogramy realizacji,
 • oczekiwane rezultaty,
 • powiązanie projektów z celami zawartymi w innych dokumentach strategicznych gminy / miasta.

  Strategia rozwoju lokalnego / regionalnego:
  Ze względu na dużą popularność tego typu opracowań, w ostatnich latach nasi eksperci wykonali ponad 60 strategii o charakterze lokalnym (gminnym, miejskim, powiatowym) oraz regionalnym. Wielokrotnie materiały stanowiły załączniki do ubiegania się przez samorządy terytorialne o środki pomocowe.
  Strategia rozwoju jest to scenariusz przyszłości, do którego dążą władze samorządowe. Dzięki temu podejmowane są określone działania, mające na celu transformację sytuacji obecnej w projektowaną. Strategia opisuje organizacyjno-finansowy proces dochodzenia do założonych celów. Planowanie strategiczne jest skutecznym sposobem komunikacji radnych z przedsiębiorcami i innymi liderami społeczności lokalnej w procesie poszukiwania konsensusu oraz tworzenia przyszłej wizji. Jest metodą tworzenia nowych związków partnerskich, które wpływają na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w miastach i gminach, podnosząc ich konkurencyjną pozycję i rozwiązując problemy mające wpływ na poziom życia.

  Zakres merytoryczny strategii obejmuje zwykle przygotowanie:
 • diagnozy obszaru (opis terenu z uwzględnieniem aspektów społecznych i gospodarczych),
 • analizy otoczenia,
 • analizy SWOT i pozycjonowanie sytuacji konkurencyjnej obszaru,
 • opracowanie założeń co do kierunków rozwoju,
 • wskazanie zasadniczych obszarów problemowych i strategicznej misji,
 • sformułowanie planów działań (celów strategicznych, programów operacyjnych i zadań (plan inwestycyjny),
 • przygotowanie opisu zgodności poszczególnych celów z priorytetami rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej,
 • przygotowanie systemu wdrażania i monitoringu realizacji strategii.

  << wróć

 • Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
  Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy