Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Artur Gajdos, Ewa Kusideł, Zuzanna Kołakowska, Marzena Sochańska, Ireneusz Kołodziej
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007

Raport końcowy z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez konsorcjum firm PAG Uniconsult i Pentor Research International. Głównym celem badania była ocena wpływu funduszy strukturalnych na wzrost zatrudnienia, a tym samym na sytuację na rynku pracy w latach 2004-2006 oraz całościowa analiza skuteczności interwencji z funduszy strukturalnych UE w dziedzinie zatrudnienia. W raporcie poruszono kwestie utrzymania istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy oraz ich jakości i trwałości. Jednym ze szczegółowych celów badania było również oszacowanie, w jakim stopniu fundusze strukturalne przyczyniają się w Polsce do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl - pobierz.

1. Wprowadzenie
2. Opis zastosowanej metodologii
2.1. Opis ogólnej koncepcji badania i założeń metodologicznych
2.2. Analizy danych makroekonomicznych oraz ocena wykorzystanych metod
2.3. Opis kwerendy i ocena zebranych danych z monitoringu programów operacyjnych
2.4. Opis badań ankietowych i ocena wykorzystanych metod
3. Opis i analiza wyników badania
3.1 Liczba miejsc pracy utworzonych i utrzymanych (pytanie ewaluacyjne 1.1)
3.1.a. Jaka jest jakość utworzonych / utrzymanych miejsc pracy (pytanie ewaluacyjne 1.2)
3.1.b. Jaka jest trwałość utworzonych miejsc pracy? (pytanie ewaluacyjne 1.3)
3.1.c. Miejsca pracy ulepszone
3.2. Czy i jak interwencje z funduszy wpływają na strukturę zatrudnienia w Polsce (pytanie ewaluacyjne 2)
3.3. Rozdysponowanie środków unijnych w zależności od stopy bezrobocia w regionach (pytanie ewaluacyjne 3)
3.4. Jaki rodzaj interwencji (w ramach którego programu operacyjnego) był najskuteczniejszy i najbardziej efektywny? (pytanie ewaluacyjne 4)
3.5. Jaki rodzaj interwencji warto byłoby rozwijać w przyszłości, w kontekście zmieniających się warunków funkcjonowania rynku pracy (kryterium skuteczności i efektywności)? (pytanie ewaluacyjne 5)
3.6. Wpływ wsparcia unijnego na zatrudnienie w relacji z innymi czynnikami kształtującymi ten rynek (pytanie ewaluacyjne 6)
3.7. Wpływ interwencji na realizację celów Strategii Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia (pytanie ewaluacyjne 7)
3.8. Analiza poziomu rozwoju, potencjału i innowacyjności gospodarek poszczególnych regionów (pytanie ewaluacyjne 8)
3.9. Wpływ interwencji na proces przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy (pytanie ewaluacyjne 9)
3.10. Szacowanie zasięgu wpływu efektu "dodatkowości" i "przemieszczenia" (pytanie ewaluacyjne 10)
4. Zalecenia
5. Załączniki


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy