Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce

Autorzy: Jerzy Drążkiewicz, Ewa Kusideł, Karolina Jakubowska, Paweł Penszko, Artur Gajdos, Tomasz Schimanek
Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej jest dostępna w portalu www.ewaluacja.gov.pl - pobierz.

1. Wstęp
1.1 Cele i ogólne założenia
1.2 Podejście badawcze
1.3 Zakres badania
1.4 Definicje przyjętych wskaźników
1.5 Metodologia badania
1.5.1 Analiza makroekonomiczna (top-down approach)
1.5.2 Analiza wybranych rodzajów interwencji (bottom-up approach)
1.5.3 Ograniczenia procesu badawczego
2. Diagnoza sytuacji na polskim rynku pracy ? w dwóch podokresach badawczych: 1999-2003, 2004-2008
2.1 Poziom aktywności zawodowej
2.2 Bezrobotni i długotrwale bezrobotni
2.3 Wskaźniki zatrudnienia
2.3.1 Wskaźniki zatrudnienia w podziale na wiek i płeć
2.4 Pracujący
2.4.1 Pracujący w trzech sektorach ekonomicznych
2.4.2 Pracujący w sekcjach PKD (NACE) z uwzględnieniem zmian w kapitale ludzkim
2.4.3 Pracujący według wykształcenia i płci
2.4.4 Pracujący w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
2.4.5 Pracujący na czas określony i nieokreślony
2.5 Prognozy popytu na pracę w Polsce na tle tendencji europejskich
2.6 Podsumowanie
3. Przechodzenie do Gospodarki Opartej na Wiedzy
3.1 Zmiany w zatrudnieniu w sekcjach opartych na wiedzy
3.2 Pracujący według zawodów i specjalności
3.3 Podsumowanie
4. Konwergencja na regionalnych rynkach pracy
4.1 Konwergencja typu beta i sigma
4.2 Alokacja funduszy europejskich a sytuacja na rynkach pracy
4.3 Podsumowanie
5. Wpływ polityki spójności na poziom i strukturę zatrudnienia
5.1 Oddziaływanie całości interwencji
5.1.1 Scenariusze rozwoju rynku pracy w Polsce według makromodeli gospodarki Polski (Hermin, MaMoR3, EuImpactModII)
5.1.2 Triangulacja wyników oraz określenie hipotetycznej ścieżki rozwoju rynku pracy
5.2 Oddziaływanie wybranych typów interwencji
5.2.1 Oddziaływanie wsparcia dla przedsiębiorstw
5.2.2 Oddziaływanie wsparcia w zakresie szkoleń osób pracujących
5.2.3 Oddziaływanie wsparcia w zakresie szkoleń osób bezrobotnych
5.3 Podsumowanie
6. Wnioski i rekomendacje
Aneksy


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy