Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Wpływ realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006" na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Raport końcowy

Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008

Przedmiotem badania ewaluacyjnego był program SPO WKP, rozpatrywany z punktu widzenia wpływu zrealizowanych w jego ramach działań wspierających na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Celem ogólnym badania było oszacowanie wszelkich istotnych efektów realizacji projektów w ramach działań wspierających SPO WKP (krótkoterminowych i długoterminowych, ilościowych i jakościowych), mających znaczenie dla wzrostu poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w szczególności beneficjentów formujących sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poniżej zamieszczono spis treści. Publikacja w wersji elektronicznej dostępna w portalu www.konkurencyjnosc.gov.pl - pobierz.

1. STRESZCZENIE
2. WPROWADZENIE
2.1. Przedmiot badania
2.2. Główne założenia i cele badania
2.3. Okoliczności towarzyszące badaniu
3. METODOLOGIA I ŹRÓDŁA INFORMACJI
3.1. Koncepcja badawcza
3.2. Problemy napotkane przy realizacji badania
3.3. Szczegółowy opis metodologii badania
3.3.1. Etap 1 - Moduł A - Badanie Desk Research
3.3.2. Etap 1 - Moduł B - Perspektywa instytucjonalna
3.3.3. Etap 2 - Moduł C - Badanie firm doradczych pod katem aplikujących przedsiębiorstw
3.3.4. Etap 2 - Moduł D - Badanie beneficjentów SPO WKP
3.3.5. Etap 2 - Moduł E - Badanie firm oraz instytucji otoczenia biznesu nie będących beneficjentami SPO WKP
3.3.6. Etap 2 - Moduł F - Studia przypadków
3.4. Oznaczenia
4. WYNIKI BADANIA - ANALIZY I INTERPRETACJE
4.1. Instrumenty wsparcia SPO WKP i ich oddziaływanie na podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw
4.1.1. Instrumenty wsparcia oddziaływania bezpośredniego
4.1.2. Instrumenty wsparcia oddziaływania pośredniego
4.1.3. Dostosowanie instrumentów wsparcia do potrzeb przedsiębiorców związanych z innowacyjnością
4.1.4. Efekty wsparcia SPO WKP: kształtowanie się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców
4.1.5. Uwagi na temat trwałości oraz czynników warunkujących trwałość efektów wsparcia
4.2. Ocena wpływu spójności kryteriów wyboru projektów na selekcję projektów innowacyjnych w ramach SPO WKP
4.2.1. Merytoryczne kryteria wyboru projektów jako czynniki kierunkujące SPO WKP na wspieranie projektów innowacyjnych
4.2.2. Dysfunkcjonalne kryteria i czynniki oceny i wyboru projektów (w aspekcie innowacyjności)
4.2.3. Kryteria formalne, techniczno-ekonomiczne oraz uwagi dotyczące procesu oceny projektów
4.2.4. Ocena procesu pozyskiwania wsparcia artykułowana przez beneficjentów SPO WKP
4.3. Zastosowana w SPO WKP definicja innowacyjności i jej konsekwencje
4.3.1. Aspekty programowe a przyjęta definicja innowacyjności
4.3.2. Rozumienie definicji innowacyjności przez przedsiębiorców
4.4. Identyfikacja zróżnicowań we wspieraniu innowacyjności w SPO WKP oraz ich przyczyny
4.4.1. Wprowadzane innowacje
4.4.2. Zróżnicowania regionalne
4.4.3. Inne zróżnicowania (branże, wielkość firmy)
4.4.4. Przyczyny występowania zróżnicowań i sposoby ich usunięcia
4.4.5. Odgrywanie przez firmy i instytucje korzystające z SPO WKP roli lokomotyw rozwoju
4.5. Bariery podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw przy wsparciu funduszy strukturalnych
4.6. Przykłady "dobrych (najlepszych) praktyk" w zakresie instrumentów wsparcia sprzyjających podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw
4.6.1. Studium przypadku 1 (regionalny fundusz poręczeniowy)
4.6.2. Studium przypadku 2 (park technologiczny)
4.6.3. Studium przypadku 3 (instytut badawczy)
4.6.4. Studium przypadku 4 (przedsiębiorstwo)
4.6.5. Studium przypadku 5 (przedsiębiorstwo)
4.6.6. Studium przypadku 6 (przedsiębiorstwo)
4.6.7. Studium przypadku 7 (przedsiębiorstwo)
4.6.8. Studium przypadku 8 (przedsiębiorstwo)
4.7. Dalsze potrzeby przedsiębiorstw w zakresie wspierania innowacyjności
4.7.1. Projekty w ramach SPO WKP a potrzeby firm w zakresie innowacyjności
5. WNIOSKI KOŃCOWE I REKOMENDACJE


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy