Opracowania i publikacje Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006

Autorzy: Jan Szczucki, Jerzy Drążkiewicz, Andrzej Gołoś, Karolina Jakubowska, Przemysław Sadura
Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2007

Raport jest podsumowaniem badania zrealizowanego na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, w ramach projektu własnego WUP w zakresie Działania 4.2 ZPORR. Wykonawcą badania było konsorcjum firm: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (lider) oraz ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. Poniżej zamieszczono spis treści opracowania.1. Streszczenie raportu
2. Executive summary
3. Wstęp
4. Metodologia ewaluacji oraz wykorzystane źródła
4.1. Analiza danych zastanych
4.2. Badania jakościowe wśród projektodawców
4.3. Ankieta internetowa wśród projektodawców
4.4. Badanie beneficjentów ostatecznych
4.5. Studia przypadku sukcesu beneficjentów ostatecznych
4.6. Wywiad zbiorowy z przedstawicielami WUP
4.7. Mini focus group (wywiad zogniskowany)
4.8. Ograniczenia wynikające z przyjętych metod
5. Województwo podlaskie - gospodarka i rynek pracy
6. Wyniki przeprowadzonej ewaluacji
6.1. Stopień realizacji celów oraz wskaźników produktów i rezultatów określonych w ZPORR oraz czynniki na to wpływające
6.2. Stopień osiągnięcia przez projektodawców planowanych produktów i rezultatów oraz czynniki na to wpływające
6.3. Przygotowanie instytucjonalne i dydaktyczne projektodawców
6.4. Doświadczenia projektodawców
6.5. Ocena partnerskiej formuły realizacji
6.6. Struktura udziału w projektach beneficjentów ostatecznych
6.7. Wpływ realizowanego wsparcia na sytuację zawodową beneficjentów ostatecznych
6.8. Inne czynniki wpływające na możliwości wykorzystania wsparcia uzyskanego w ramach projektów przez beneficjentów ostatecznych
6.9. Struktura losów uczestników szkoleń ze względu na skuteczność i adekwatność wsparcia
6.10. Tematyka, skala, zakres, typ, lokalizacja planowanego wsparcia a potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy
6.11. Czynniki wpływające na wybór projektów
6.12. Lokalizacja i zasięg projektów a potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy
6.13. Liczebność beneficjentów ostatecznych, a potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy
6.14. Doświadczenia w realizacji projektów beneficjentów projektów i wpływ tego na osiągnięcie sukcesu w postaci adekwatności wsparcia w stosunku do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
6.15. Wsparcie oczekiwane przez beneficjentów ostatecznych
6.16. Wsparcie uzyskane w ramach projektów, a oczekiwania beneficjentów ostatecznych
7. Wnioski i rekomendacje
7.1. Informacje dotyczące rynku pracy oraz rynku usług szkoleniowych województwa podlaskiego
7.1.1. Prowadzenie analiz potrzeb szkoleniowych oraz lokalnych rynków pracy
7.1.2 Upowszechnianie dobrych praktyk, przede wszystkim jeśli chodzi o mikroanalizy potrzeb szkoleniowych
7.1.3. Promowanie partnerstw o charakterze horyzontalnym
7.1.4. Prowadzenie analiz rynku instytucji szkoleniowych na Podlasiu
7.2. Zasady wdrażania projektów
7.2.1. Ułatwienia zwiększające płynność firm szkoleniowych
7.2.2. Uproszczenie wniosku oraz rozbudowa instrukcji jego wypełniania
7.2.3. Udoskonalenie procesu oceny wniosków
7.2.4. Doskonalenie procesu komunikacji z wnioskodawcami
7.3. Inne kwestie
7.3.1. Promocja realizowanych projektów
7.3.2. Kompleksowe projekty doradztwo - szkolenia - pomoc finansowa
7.3.3. Prowadzenie bardziej kompleksowych badań efektów projektu, umożliwiających porównania miedzy projektami
7.3.4. Pomoc niedoświadczonym wnioskodawcom
8. Tabela - podsumowanie zaleceń
9. Słowniczek użytych skrótów


<< wróć

Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy