Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

O nas 2019-03-12T12:15:54+00:00

O NAS

Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. (PAG Uniconsult) jest uznaną firmą doradczą o wieloletnich tradycjach w świadczeniu usług doradztwa gospodarczego, doradztwa w zarządzaniu i w rozwoju kapitału ludzkiego oraz szkoleń, oferowanych i realizowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Firma powstała z połączenia dwóch renomowanych firm doradczych: Policy & Action Group (rok zał. 1996) oraz Biura Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT (rok zał. 1990), łącząc w ten sposób szerokie kompetencje i doświadczenia obu tych firm.

Firma PAG Uniconsult koncentruje się na kilku dziedzinach doradztwa, obejmujących zagadnienia zarządzania i innowacyjności, problematykę finansowania przedsięwzięć gospodarczych, tworzenia i funkcjonowania pozabankowych instytucji finansowych (fundusze mikropożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych), zarządzania zasobami ludzkimi, programowania i wspomagania rozwoju przedsiębiorstw, zarządzania programami i projektami, a także wspomagania administracji publicznej w związku z procesami programowania, wdrażania, monitoringu i ewaluacji programów rozwoju, w tym realizowanych w ramach finansowania z Funduszy Strukturalnych UE.

Personel doradczy firmy PAG Uniconsult tworzy obecnie prawie trzydziestoosobowy zespół doświadczonych i wysokokwalifikowanych ekspertów, wspomaganych przez pion logistyczny firmy. Potencjał ekspercki i techniczny umożliwia nam prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę projektów doradczych i szkoleniowych, realizowanych na obszarze całej Polski oraz poza jej granicami. Równocześnie PAG Uniconsult specjalizuje się w dostarczaniu wysoce zindywidualizowanego doradztwa w formie ekspertyz, opinii oraz analiz konkretnych problemów, postępując zawsze stosownie do misji, sformułowanej jako „znajdowanie właściwych rozwiązań”.

W skład Zarządu wchodzą: Maciej Gajewski i Jan Szczucki.

JAN SZCZUCKI

Posiada tytuł magistra socjologii oraz Master of Business Administration Międzynarodowej Szkoły Zarządzania (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego). Ekspert w dziedzinie kształtowania programów rozwoju sfery instytucjonalnej, ułatwiającej dostęp sektora MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Posiada dogłębną wiedzę na temat regulacji dotyczących wspierania instrumentów finansowych, szczególnie w kontekście wykorzystywania unijnych środków wsparcia. Ekspert w dziedzinie problematyki pomocy publicznej w związku ze wspomaganiem rozwoju instrumentów finansowych. Autor / współautor licznych ekspertyz w zakresie kierunków i zakresu wspierania instrumentów finansowych. Doradca dla szeregu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na etapie ich tworzenia oraz w ramach procesów absorpcji wsparcia kapitalizacyjnego.

Znawca problematyki funduszy inwestycyjnych i strukturalnych UE, w szczególności EFRR. Posiada wieloletnie doświadczenie w programowaniu i prowadzeniu badań i analiz społeczno-ekonomicznych w zakresie finansowania zewnętrznego (bogate doświadczenie w stosowaniu metod i technik badań ewaluacyjnych). Dysponuje szerokim doświadczeniem w monitorowaniu i ewaluacji programów finansowanych ze środków unijnych, w szczególności skierowanych do sektora MŚP. Posiada bardzo dobrą znajomość problematyki rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju kadr. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu badaniami ewaluacyjnymi oraz w zarządzaniu zespołami ekspertów zajmujących się monitoringiem i ewaluacją. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu ewaluacji programów europejskich.

MACIEJ GAJEWSKI

Doktor nauk ekonomicznych – Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Ekspert o wieloletnim doświadczeniu w świadczeniu usług badawczych, doradczych i szkoleniowych, w tym w dziedzinie instrumentów finansowych. Autor / współautor licznych ekspertyz na temat wspierania innowacyjności w Polsce. Doradca funduszy pożyczkowych i poręczeniowych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Posiada znakomite rozeznanie potrzeb w zakresie wspierania instytucji ułatwiających dostęp do źródeł finansowania zewnętrznego. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Posiada dogłębną wiedzę na temat problematyki wspierania sektora MŚP w Polsce. W ostatnich latach ekspert branżowy (instrumenty finansowania) w ramach wielu programów ewaluacyjnych, których przedmiotem było (m.in.) badanie efektywności wykorzystania wsparcia publicznego w zakresie ułatwiania dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.

Posiada kompleksową znajomość zasad wdrażania i funkcjonowania programów operacyjnych finansowanych ze środków UE – zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Wieloletnie, szerokie doświadczenie w monitorowaniu i ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i krajowych, doskonała znajomość metod i technik badawczych, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu badań, zarządzaniu zespołami ekspertów zajmujących się ewaluacją programów pomocy publicznej.

Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym aspektów ekonomicznych tworzenia i funkcjonowania instrumentów finansowych oraz w ocenie efektywności rozwiązań, wspomagających dostęp sektora małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania (o charakterze dłużnym oraz kapitału udziałowego). Uczestnik, w roli eksperta lub kierownika projektu, szeregu badań ewaluacyjnych, a także autor publikacji, dotyczących funkcjonowania instrumentów finansowych w Polsce i za granicą. Autor i współautor szeregu opracowań z zakresu ewaluacji programów europejskich.