Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Kierbedzia 4 lok. 107
00-728 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Projekty 2020-09-25T16:12:00+00:00

ZREALIZOWANE PROJEKTY

ANALIZA

Instrumenty finansowe w obszarze samozatrudnienia

WIĘCEJ

EWALUACJA

Badanie pomocy publicznej udzielanej przez NCBR

WIĘCEJ

ANALIZA

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja wsparcia przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza potencjału ośrodków innowacji

WIĘCEJ

EWALUACJA

Analiza platform informacyjnych i baz danych dotyczących IOB wspierających innowacyjność przedsiębiorstw

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie warmińsko-mazurskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Pomorskiego

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja pomocy publicznej NCBR

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

WIĘCEJ

ANALIZA

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju MŚP

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja realizacji strategii ponadregionalnych

WIĘCEJ

RAPORT

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r.

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Kształtowanie produktów pożyczkowych i poręczeniowych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów wspierania instrumentów finansowych oraz COSME

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Zapotrzebowanie rynkowe na instrumenty zwrotne w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach PROW na lata 2014-2020

WIĘCEJ