Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Projekty 2024-01-23T12:57:08+00:00

ZREALIZOWANE PROJEKTY

EWALUACJA

Ewaluacja ex-post POWER

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wsparcie Krajowych Klastrów Kluczowych

WIĘCEJ

EWALUACJA

Instrumenty finansowe w programie Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja ex post RPO WiM 2014-2020

WIĘCEJ

EWALUACJA

Analiza wsparcia kadr systemu pieczy zastępczej

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex ante instrumentów finansowych planowanych do uruchomienia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na infrastrukturę społeczną

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na zatrudnienie

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Karty produktów finansowych proponowanych do wdrożenia w FEWiM 2021-2027

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wpływ wsparcia RPO WP na rozwój usług i infrastruktury społecznej

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na powiązania kooperacyjne w gospodarce

WIĘCEJ

BADANIE

Analiza logiki interwencji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex ante instrumentów finansowych w województwie zachodniopomorskim 2021-2027

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza zasadności stosowania instrumentów finansowych w FEPW 2021-2027

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2021-2027

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja wsparcia procesów wzorniczych ze środków unijnych

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w województwie pomorskim

WIĘCEJ

BADANIE

Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności

WIĘCEJ

EWALUACJA

Metaewaluacja wyników badań ewaluacyjnych POIR

WIĘCEJ

EWALUACJA

Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność

WIĘCEJ

ANALIZA

Możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych

WIĘCEJ

EWALUACJA

Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w RPO Województwa Małopolskiego

WIĘCEJ

EWALUACJA

Badanie Zakładów Pracy Chronionej

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex-ante ryzyka dla zastosowania instrumentu gwarancyjnego w programie Czyste Powietrze

WIĘCEJ

ANALIZA

Instrumenty finansowe w obszarze samozatrudnienia

WIĘCEJ

EWALUACJA

Badanie pomocy publicznej udzielanej przez NCBR

WIĘCEJ

ANALIZA

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja wsparcia przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza potencjału ośrodków innowacji

WIĘCEJ

EWALUACJA

Analiza platform informacyjnych i baz danych dotyczących IOB wspierających innowacyjność przedsiębiorstw

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie warmińsko-mazurskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Pomorskiego

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja pomocy publicznej NCBR

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza porównawcza instrumentów w ramach działania 3.2 PO IR „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

WIĘCEJ

ANALIZA

Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2018

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja wsparcia w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju MŚP

WIĘCEJ

EWALUACJA

Ewaluacja realizacji strategii ponadregionalnych

WIĘCEJ

RAPORT

Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r.

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Kształtowanie produktów pożyczkowych i poręczeniowych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez Pomorski Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

WIĘCEJ

ANALIZA

Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów wspierania instrumentów finansowych oraz COSME

WIĘCEJ

EKSPERTYZA

Zapotrzebowanie rynkowe na instrumenty zwrotne w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim

WIĘCEJ

ANALIZA

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach PROW na lata 2014-2020

WIĘCEJ