Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu 2021-01-15T12:57:11+00:00

Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu

„Badanie wpływu realizacji projektu Innovation Coach na wzrost poziomu świadomości i wiedzy uczestników projektu w zakresie specyfiki prowadzenia projektów B+R+I oraz źródeł finansowania projektów B+R+I ze środków PO IR 2014-2020/ Horyzont 2020” zostało zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w okresie od listopada do grudnia 2020 r.

Celem badania była ocena wpływu „Innovation Coach” na ograniczenie luk w zakresie wiedzy i kompetencji przedsiębiorców, dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności B+R+I, z wykorzystaniem źródeł finansowania POIR i Horyzont 2020.

Efektem badania jest ocena wpływu, w powyższych obszarach, całego projektu Innovation Coach, jak również ocena wpływu jego poszczególnych komponentów realizacyjnych, tj.: coaching’u innowacyjnego, warsztatów B+R, dni informacyjnych oraz różnorodnych form przekazu i treści zamieszczanych na stronie internetowej projektu oraz w mediach społecznościowych.

W trakcie prac przeprowadzono z przedsiębiorcami – uczestnikami projektu – m.in. 31 wywiadów pogłębionych w formule zdalnej (TDI) oraz 70 ankiet telefonicznych. Zrealizowano 10 TDI z coach’ami realizującymi usługi coaching’u indywidualnego. Informacje badawcze pozyskiwano także w trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego (FGI) oraz panelu eksperckiego.

Projekt „Innovation Coach” jest realizowany ze środków Pomocy Technicznej POIR przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej.