Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

point Po raz kolejny przygotowaliśmy opracowanie rocznych wyników działalności lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych. 'Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce - stan na dzień 31.12.2015 r.' jest do pobrania na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych .

Autor: PAG Uniconsult - 2016-11-07


point Badanie ewaluacyjne 'Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej'

Badaniem objęto wszystkie przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury społecznej finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Dokonano oceny wpływu realizowanych inwestycji na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i regionów.
Metodologia badania objęła wieloaspektową analizę źródeł zastanych (m.in. raporty z dotychczas zrealizowanych badań infrastruktury społecznej, bazę monitorowanych wskaźników i podpisanych umów w ramach funduszy unijnych), techniki ilościowe (ankiety internetowe i telefoniczne, badania ekonometryczne) i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadku).
Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie od marca do września 2016 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-10-14


point Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW

W okresie od maja do sierpnia 2016 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziliśmy ewaluację ex-post pn. 'Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW'.
Badaniem objęto dwa schematy wsparcia ("Wsparcie na wyposażenie" i "Wsparcie na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego") w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.
W dwóch objętych ewaluacją schematach wsparcia zrealizowano 55 projektów zgłoszonych przez uczelnie wyższe, przedsiębiorców, instytuty badawcze i samorządy terytorialne. W badaniu wykorzystano różnorodne źródła danych, metody i techniki badawcze, obejmujące: analizę dokumentów, pogłębione wywiady indywidualne (z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Działania I.3 i ze wszystkimi beneficjentami wsparcia), wystandaryzowany kwestionariusz do gromadzenia danych od beneficjentów, ilościowe badanie kwestionariuszowe wśród użytkowników wspartej infrastruktury. Pozwoliły one podsumować i ocenić pierwsze efekty badanych schematów wsparcia.
Zlecenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult i Mands - Badania Rynku i Opinii.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-08-26


point Zakończyliśmy zasadniczą część wsparcia eksperckiego dla Związku Banków Polskich, dotyczącego ustalenia reguł łączenia instrumentów finansowych i instrumentów bezzwrotnych oraz różnych instrumentów finansowych, oferowanych ze środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-20


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy prace w ramach drugiego etapu Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącego przygotowania strategii inwestycyjnej.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-05


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy projekt Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Równolegle przystąpiliśmy do prac nad projektem "Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR - etap II", stanowiącym jego kontynuację.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-04


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pt. Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju realizowane na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-30


point Zakończyliśmy ewaluację dotyczącą projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: "Społeczna odpowiedzialność biznesu" oraz "MMP dostawcą usług dla osób starszych".

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-15


point W listopadzie 2015 r. zakończyliśmy badanie pt. Ocena efektów projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn. "Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy".

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-14


point Przystąpiliśmy do ewaluacji systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Badanie obejmuje wszystkie działania i poddziałania I osi priorytetowej PO PW 2014-2020, ma charakter ewaluacji i polega na kompleksowej ocenie organizacji konkursów, stosowanego systemu oceny projektów oraz na pogłębionej analizie przyjętych w poszczególnych działaniach i poddziałaniach kryteriów wyboru projektów, w tym sposobu ich sformułowania i przewidywanej skuteczności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13


point PAG Uniconsult w październiku ukończył opracowanie podsumowujące wyniki działalności polskich lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych w 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13


point W październiku i listopadzie 2015 r. eksperci PAG Uniconsult świadczyli usługi doradcze dla Open Society Institute (OSI) - Assistance Foundation in Tajikistan w sprawie koncepcji utworzenia instrumentu gwarancyjnego w Tadżykistanie. W ramach projektu przeprowadzono seminarium w Duszanbe dla grona kilkudziesięciu praktyków, reprezentujących miejscową sferę kredyto- i pożyczkodawców, potencjalnych beneficjentów instrumentu.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-10


point W październiku 2015 r. zakończyliśmy badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-03


point Giełda Produktów Finansowych JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorców

Dnia 7 października 2015 roku odbyło się w Poznaniu spotkanie pt. "Giełda Produktów Finansowych JEREMIE - podsumowanie realizacji inicjatywy JEREMIE i przyszłość dla wielkopolskich przedsiębiorców w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020", organizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. PAG Uniconsult miał przyjemność być partnerem merytorycznym tego wydarzenia.
Spotkanie dedykowane było przedsiębiorcom poszukującym alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-14


point Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektu systemowego PARP "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG 2007-2013.

FPWI utworzony został jako pilotażowy instrument finansowania dłużnego dla mikro i małych przedsiębiorców, w ramach którego udzielane jest wsparcia w formie pożyczek na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym z przeznaczeniem na rozpoczęcie lub wzrost/ rozszerzenie działalności. Co ciekawe, w projekcie w celu mobilizacji prywatnego kapitału zastosowano powiązanie udzielenia pożyczki z FPWI z udziałem w danym przedsięwzięciu anioła biznesu lub funduszu typu venture capital. Jego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.
Zadaniem PAG Uniconsult w ramach prowadzonej ewaluacji jest ocena osiągniętych efektów projektu, a zwłaszcza jego wpływu na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem.

Wyniki badania oraz założenia funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 zostały zaprezentowane podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 9 października 2015 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem prasowym.
Informacje przekazane w trakcie spotkania znalazły się w relacjach prasowych m.in. Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-13


point Przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą oceny możliwości uruchomienia instrumentu wsparcia o charakterze kapitałowym przy wykorzystaniu środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (alokowanych w ramach realizowanej w województwie Inicjatywy JEREMIE).

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-01


point Konferencja "Inicjatywa JEREMIE w Łódzkiem - podsumowanie i przyszłość"

Miło nam poinformować, że w dniu 10 września 2015 roku odbyła się w Łodzi konferencja pt. "Inicjatywa JEREMIE w Łódzkiem - podsumowanie i przyszłość", organizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego. PAG Uniconsult miał przyjemność być partnerem merytorycznym tego wydarzenia.
Spotkanie dedykowane było wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-09-11


point Na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wykonaliśmy usługę wsparcia eksperckiego dla pracowników MJWPU i IZ RPO WM w zakresie badania efektywności projektu pn. "Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-07-13


point PAG Uniconsult udzielił wsparcia dla powołania w Turku funduszu pożyczkowego i funduszu poręczeń kredytowych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-07-06


point W maju 2015 r. zakończyliśmy dwuletni projekt pt. Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-06-08


point Przystąpiliśmy do aktualizacji analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace w tym zakresie prowadzone będą do lipca 2015 r.
Celem głównym zlecenia jest aktualizacja oceny możliwości wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych (w tym aktualizacja wyliczeń luki finansowej), z uwzględnieniem nowych obszarów tematycznych i zagadnień, nieobjętych wcześniejszą analizą, dotyczących MRPO oraz przygotowanie kompletnej, szczegółowej strategii inwestycyjnej w tym zakresie.
Zlecenie realizowane jest w konsorcjum z IMAPP sp. z o.o. Zakończenie prac przewidywane jest na lipiec br.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-30


point Przystąpiliśmy do realizacji drugiego etapu Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jakim jest przygotowanie strategii inwestycyjnej. Prace nad dokumentem zostały zaplanowane na okres od maja do sierpnia 2015 r.
Pierwszy etap oceny ex-ante (analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń) została wykonana przez konsorcjum naszej firmy z Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych oraz IMAPP Sp. z o.o. we wrześniu 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-20


point W marcu 2015 r. zakończyliśmy badanie potencjału sektora B+R w Polsce do korzystania z instrumentów finansowych", realizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-14


point W marcu 2015 r. przystąpiliśmy do oceny wdrożeń w ramach dwóch projektów: "Społeczna odpowiedzialność biznesu" oraz "MMP dostawcą usług dla osób starszych". Zlecenie realizujemy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-03-16


point W grudniu 2014 r. zakończyliśmy realizację badania pt. Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-12


point Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przystąpiliśmy do kompleksowego badania potencjału sektora B+R w Polsce do korzystania z instrumentów finansowych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-09


point Kontynuujemy prace przy opracowaniu ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych, które mają być wdrażane w ramach regionalnych programów operacyjnych w okresie programowym 2014-2020. W 2014 roku ukończyliśmy cztery tego typu projekty, w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim i zachodniopomorskim.
Aktualnie pracujemy nad dokumentami dla Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-02


point PAG Uniconsult LIDEREM EWALUACJI!

PAG Uniconsult został zwycięzcą w konkursie LIDER EWALUACJI, w kategorii NAJLEPSZE BADANIE EWALUACYJNE. Nasza firma znalazła się także w grupie czterech nominowanych w kategorii NAJLEPSZY WYKONAWCA BADAŃ EWALUACYJNYCH.
Konkurs LIDER EWALUACJI został zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z okazji 10-lecia ewaluacji polityki spójności w Polsce. Głosować mogły wyłącznie jednostki ewaluacyjne reprezentujące instytucje administracji publicznej tworzące system realizacji polityki spójności w Polsce.

Gorąco dziękujemy za wyrażenie uznania dla naszej pracy!

Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-21


point PAG Uniconsult przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi szkolenia i warsztaty dla doradców świadczących usługę pilotażową KSU w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.
Wsparcie w formie jedno- i dwudniowych szkoleń zostanie udzielone łącznie 150 doradcom. Projekt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest w okresie od października 2014 r. do marca 2015 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-07


pointW ostatnim czasie PAG Uniconsult zakończył realizację następnych projektów:
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy