Aktualności Drukuj Wyslij maila     Polski English Italiano

point Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej - OPEN

PAG Uniconsult w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach (lider konsorcjum) i Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce realizuje projekt pt. "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN).
Celem projektu jest przetestowanie popytowego instrumentu pomocy zwrotnej, przeznaczonej na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych, oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, które z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu.

Autor: PAG Uniconsult


point Badanie ewaluacyjne pomocy publicznej udzielanej za pośrednictwem NCBR

Celem tego długookresowego badania, przewidzianego na lata 2017-2020, jest dostarczenie informacji na temat bezpośrednich i pośrednich efektów udzielanej pomocy publicznej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Przedmiotem badania są działania i podziałania Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR 1.1.1, POIR 1.1.2, POIR 1.2, POIR 4.1.2, POIR 4.1.4, POIR 4.4) oraz krajowe programy NCBR (m.in. TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG, STRATEGMED), realizowane zgodnie z Programem Pomocowym NCBR, w ramach których wsparcie dla prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach udzielane jest w formie dotacji.
Elementem ewaluacji jest m.in. analiza postępu realizacji Programu Pomocowego NCBR, charakterystyka podmiotów aplikujących o wsparcie oraz rozbudowana ocena efektów udzielanego wsparcia. W ramach badania co rok powstają raporty prezentujące dotychczasowe efekty ewaluacji. W październiku 2018 roku powstał "Raport z ewaluacji mid-term" - trzeci z ogółem pięciu przewidzianych do przygotowania raportów cząstkowych, prezentujący analizy efektów wg stanu na maj 2018 roku.
Badanie jest realizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, Fundacja IDEA, IMAPP sp. z o.o. oraz Uniwersytet Jagielloński - Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-11-12


point Ekspertyza na temat zapotrzebowania małopolskich jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie ze środków publicznych w formie zwrotnej, przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych dla rozwoju MŚP

PAG Uniconsult wykonał ekspertyzę w oparciu o analizę materiałów źródłowych oraz badanie jakościowe w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami gmin. Badaniu poddano 30 małopolskich jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego.
Ekspertyza i towarzyszące jej badanie zrealizowane zostały na zlecenie Małopolskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. w sierpniu i wrześniu 2018 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-10-29


point Rynek lokalnych i regionalnych funduszy poręczeniowych w Polsce w 2017 r.

Eksperci PAG Uniconsult po raz kolejny przygotowali opracowanie przedstawiające roczne wyniki działalności lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych, tym razem za rok 2017. Zaprezentowano podstawowe parametry charakteryzujące aktywność funduszy poręczeniowych - zarówno według stanu na koniec ubiegłego roku, jak i w formie wieloletnich trendów.
Raport powstał na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych we wrześniu 2018 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-09-28


point Ewaluacja realizacji strategii ponadregionalnych

Celem ogólnym badania była ocena bieżącej realizacji strategii ponadregionalnych. Dokonano oceny systemu wdrażania, finansowania, monitorowania i bieżącej realizacji celów tych strategii. Określono także kierunki i sposoby doskonalenia strategii ponadregionalnych.
Projekt realizowany był od marca do sierpnia 2018 r. przez konsorcjum firm PAG Uniconsult i ResPublic sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-09-05


point Ekspertyza dot. zapotrzebowania rynkowego na instrumenty zwrotne w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim

Ekspertyza przygotowana została w celu oszacowania zapotrzebowania na instrumenty zwrotne, służące finansowaniu przedsięwzięć w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej przez rozmaite podmioty z województwa pomorskiego, w szczególności z uwzględnieniem jednostek - właścicieli lub zarządzających budynkami mieszkalnymi lub budynkami użyteczności publicznej. W związku z ustaleniami ekspertyzy opracowane zostały propozycje nowych instrumentów zwrotnych.
Zamówienie zostało zrealizowane przez PAG Uniconsult na zlecenie Pomorskiego Funduszu Rozwoju w okresie czerwiec - lipiec 2018 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-08-10


point Analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską

Przedmiotem badania była analiza wykorzystania przez polskich beneficjentów środków wsparcia udostępnianych w ramach programów zarządzanych centralnie na szczeblu Komisji Europejskiej, tj.:
  • Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) oraz
  • interwencji ukierunkowanych na wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy pomocy instrumentów finansowych, poprzez podnoszenie zdolności operacyjnej pośredników udostępniających finansowanie przedsiębiorstwom.
Celem badania było m.in. zidentyfikowanie czynników ograniczających zainteresowanie polskich potencjalnych beneficjentów pozyskiwaniem wsparcia z ww. programów, zaś wśród wykorzystanych narzędzi i metod badawczych znalazły się: wywiady indywidualne w różnych grupach respondentów, wywiady telefoniczne z najlepszymi projektodawcami, badanie ankietowe projektodawców oraz 2 zagraniczne wizyty robocze (w Brukseli i Luksemburgu), w ramach których zrealizowano wywiady m.in. z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
Badanie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zrealizowaliśmy w okresie od listopada 2017 do lutego 2018 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-04-03


point Ewaluacja Działania 3.1 POIG ("Inicjowanie działalności innowacyjnej")

Celem głównym ewaluacji była ocena końcowych efektów wsparcia przeznaczonego na inkubację i zasilenia kapitałowe udzielone nowo powstałym podmiotom, działającym w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Elementem badania były wywiady (bezpośrednie, telefoniczne i internetowe) m.in. z: przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, beneficjentami (inkubatorami inwestycyjnymi), odbiorcami ostatecznymi wsparcia (pomysłodawcami i tworzącymi spółki), przedstawicielami "otoczenia" rynku inwestycji kapitałowych w Polsce (eksperci krajowi) oraz ekspertami zagranicznymi (w zakresie analizy porównawczej polskiego ekosystemu inwestycji kapitałowych na tle innych, wybranych rozwiązań europejskich - benchmarków).
Na podstawie badania sformułowano wnioski i rekomendacje, dotyczące dalszego kształtu instrumentów wsparcia, zbliżonych do Działania 3.1 PO IG.
Ewaluacja została przeprowadzona w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku przez konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz Taylor Economics sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-02-21


point Efektywność systemu funduszy venture capital wspartych przez KFK S.A. ze środków POIG, 2007-2013

Przedmiotem ewaluacji była analiza i ocena interwencji publicznej skierowanej na rozwój instrumentów kapitałowych w Polsce, tj. funduszy kapitałowych klasy venture capital (VC), które otrzymały wsparcie w ramach projektu indywidualnego Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. pn. "Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka przez Krajowy Fundusz Kapitałowy" . Źródło finansowania projektu indywidualnego stanowiły środki pochodzące z Działania 3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
Ewaluację w okresie od sierpnia do grudnia 2017 roku przeprowadziło konsorcjum firm PAG Uniconsult oraz Taylor Economics sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2018-01-19


point Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-2020

Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane na zlecenie Województwa Łódzkiego przez konsorcjum w składzie PAG Uniconsult oraz IMAPP sp. z o.o. w okresie wrzesień-grudzień 2017 r.
Celem badania była aktualizacja rekomendacji zawartych w analizie ex ante instrumentów finansowych z 2014 r., z uwzględnieniem analizy możliwości zwiększenia alokacji RPO WŁ 2014-2020 na instrumenty finansowe w priorytetach inwestycyjnych Programu, w których instrumenty finansowe zostały już przewidziane, jak i oceny możliwości i zasadności stosowania instrumentów finansowych w innych priorytetach inwestycyjnych (wraz z analizą możliwości i zasadności stosowania w instrumentów finansowych opartych na wejściach kapitałowych oraz wykorzystania tzw. pomocy zwrotnej).

Autor: PAG Uniconsult - 2018-01-05


point Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Celem aktualizacji była ocena zasadności, możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych wraz z przeprowadzeniem oceny ryzyka gwarancji oraz oceną koncepcji wdrożenia instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Analizę na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zrealizowało konsorcjum w składzie PAG Uniconsult oraz IMAPP Sp. z o.o. w okresie od września do grudnia 2017 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-12-27


point Ewaluacja programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

Głównym celem badania była ocena realizacji i efektów Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej realizowanej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Celami szczegółowymi badania były:
  • Ocena prawidłowości wdrażania i zarządzania Programem oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących zmian w organizowaniu wsparcia w przyszłości.
  • Weryfikacja osiągnięcia celów Programu.
  • Ocena wpływu i trwałości wsparcia.
Metodologia objęła m.in. internetowe wywiady ankietowe, indywidualne i grupowe wywiady bezpośrednie z przedstawicielami Norweskiej Rady Badań oraz beneficjentami i partnerami projektów (realizowane w Polsce oraz Norwegii) oraz panel ekspertów.
Badanie zrealizowano na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w okresie od września do grudnia 2017 r. Wykonawcą badania było konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Fundacja IDEA Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-12-04


point Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce - stan na dzień 31.12.2016 r.

Eksperci PAG Uniconsult na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych w październiku 2017 roku przygotowali opracowanie prezentujące wyniki działalności lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych w 2016 roku. W Raporcie zaprezentowano wieloletnie trendy kształtowania się podstawowych parametrów charakteryzujących aktywność funduszy poręczeniowych oraz szczegółowo omówiono ich zmiany pomiędzy rokiem 2015 i 2016. Uzupełnienie raportu stanowią dane tabelaryczne zawierające najważniejsze informacje, obrazujące aktywność poręczeniową funduszy w 2016 roku.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-11-05


point Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania dużych przedsiębiorstw realizacją projektów w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Celem badania było zdiagnozowanie przyczyn niskiego zainteresowania Działaniem 1.1 ("Projekty B+R przedsiębiorstw") Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) ze strony dużych przedsiębiorstw (przedsiębiorstw innych niż należące do sektora MŚP).
Metodologia badania opierała się na wykorzystaniu 3 metod badawczych: analizy danych zastanych, badania ilościowego CAWI oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiady przeprowadzono z dużymi firmami ubiegającymi się o wsparcie w ramach Działań 1.1 i 1.2 PO IR, wybranych regionalnych programów operacyjnych, a także nie aplikującymi o wsparcie. Wywiady jakościowe zostały również przeprowadzone z przedstawicielami wybranych organizacji przedsiębiorców, firm doradczych przygotowujących wnioski oraz przedstawicielami Instytucji Zarządzającej PO IR i Instytucji Pośredniczącej.
Raport z badania jest dostępny na stronie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Badanie zostało zrealizowane w okresie luty-kwiecień 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-05-04


point Ocena efektów oraz systemu zarządzania i wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Celem badania jest ocena efektów i oddziaływania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektów i podprojektów realizowanych w jego ramach oraz systemu zarządzania Programem, w tym procedury i procesu decyzyjnego dotyczącego naboru wniosków. Zostaną także sformułowane wskazówki dotyczące możliwych usprawnień przy wdrażaniu kolejnych, podobnych instrumentów wsparcia.
Badanie ewaluacyjne jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie od lutego do czerwca 2017 r. przez konsorcjum firm: IDEA Instytut sp. z o.o. oraz PAG Uniconsult.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-04-03


point "Barometr Przedsiębiorczości", "Barometr innowacyjności"

PAG Uniconsult uczestniczy w realizacji projektu "Barometr Przedsiębiorczości", którego celem jest zaprojektowanie systemu zbierania informacji od beneficjentów o bieżących efektach realizowanych projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, w tym zmian kondycji ekonomicznej wspartych firm.
Projekt uwzględnia m.in zdefiniowanie katalogu wskaźników ewaluacyjnych, przygotowanie narzędzi badawczych służących do pozyskiwania danych niezbędnych do realizowania procesu monitorowania oraz przeprowadzenie pilotażu systemu ewaluacji on-going z udziałem przedsiębiorców.
Projekt jest realizowany przez konsorcjum w składzie: IDEA Instytut sp. z o.o., IMAPP sp. z o.o., PAG Uniconsult, Uniwersytet Jagielloński.
Warto wspomnieć, że konsorcjum w tym samym składzie realizuje także projekt "Barometr Innowacyjności", w ramach którego założenia ewaluacji są analogicznie przygotowywane na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Realizację obu projektów, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zaplanowano do grudnia 2017 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-03-15


point Ocena efektów oraz systemu zarządzania i wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Celem ewaluacji jest ocena efektów Programów i projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz ocena systemów wdrażania i zarządzania zastosowanych w poszczególnych Programach. Zostaną także sformułowane wnioski i rekomendacje dla wdrażania podobnych instrumentów wsparcia w przyszłości.
Badanie ewaluacyjne jest realizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie od stycznia do lipca 2017 r. przez konsorcjum firm: IDEA Instytut sp. z o.o. oraz PAG Uniconsult.

Autor: PAG Uniconsult - 2017-02-24


point Po raz kolejny przygotowaliśmy opracowanie rocznych wyników działalności lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych. 'Raport o stanie funduszy poręczeniowych w Polsce - stan na dzień 31.12.2015 r.' jest do pobrania na stronie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych .

Autor: PAG Uniconsult - 2016-11-07


point Badanie ewaluacyjne 'Wpływ polityki spójności 2007-2013 na rozwój i funkcjonowanie infrastruktury społecznej'

Badaniem objęto wszystkie przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury społecznej finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 i 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Dokonano oceny wpływu realizowanych inwestycji na rozwój społeczno-ekonomiczny kraju i regionów.
Metodologia badania objęła wieloaspektową analizę źródeł zastanych (m.in. raporty z dotychczas zrealizowanych badań infrastruktury społecznej, bazę monitorowanych wskaźników i podpisanych umów w ramach funduszy unijnych), techniki ilościowe (ankiety internetowe i telefoniczne, badania ekonometryczne) i jakościowe (indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadku).
Projekt był realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w okresie od marca do września 2016 r.
Dodatkowe informacje o badaniu oraz raport końcowy są dostepne w witrynie Ewaluacje - Fundusze Europejskie.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-10-14


point Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW

W okresie od maja do sierpnia 2016 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości prowadziliśmy ewaluację ex-post pn. 'Ocena efektów realizacji projektów Działania I.3 PO RPW'.
Badaniem objęto dwa schematy wsparcia ("Wsparcie na wyposażenie" i "Wsparcie na tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego") w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Działanie I.3 Wspieranie innowacji.
W dwóch objętych ewaluacją schematach wsparcia zrealizowano 55 projektów zgłoszonych przez uczelnie wyższe, przedsiębiorców, instytuty badawcze i samorządy terytorialne. W badaniu wykorzystano różnorodne źródła danych, metody i techniki badawcze, obejmujące: analizę dokumentów, pogłębione wywiady indywidualne (z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Działania I.3 i ze wszystkimi beneficjentami wsparcia), wystandaryzowany kwestionariusz do gromadzenia danych od beneficjentów, ilościowe badanie kwestionariuszowe wśród użytkowników wspartej infrastruktury. Pozwoliły one podsumować i ocenić pierwsze efekty badanych schematów wsparcia.
Zlecenie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult i Mands - Badania Rynku i Opinii.
Raport końcowy jest dostępny tutaj.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-08-26


point Zakończyliśmy zasadniczą część wsparcia eksperckiego dla Związku Banków Polskich, dotyczącego ustalenia reguł łączenia instrumentów finansowych i instrumentów bezzwrotnych oraz różnych instrumentów finansowych, oferowanych ze środków europejskich w ramach okresu programowania 2014-2020.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-20


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy prace w ramach drugiego etapu Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczącego przygotowania strategii inwestycyjnej.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-05


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy projekt Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Równolegle przystąpiliśmy do prac nad projektem "Ewaluacja funkcjonowania systemu wyboru projektów PO IR - etap II", stanowiącym jego kontynuację.

Autor: PAG Uniconsult - 2016-01-04


point W grudniu 2015 r. zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pt. Podsumowanie efektów wdrażania projektów w ramach XI Priorytetu POIiŚ 2007-2013 i ich wpływ na atrakcyjność kraju realizowane na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-30


point Zakończyliśmy ewaluację dotyczącą projektów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: "Społeczna odpowiedzialność biznesu" oraz "MMP dostawcą usług dla osób starszych".

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-15


point W listopadzie 2015 r. zakończyliśmy badanie pt. Ocena efektów projektu systemowego realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki pn. "Centra Arbitrażu i Mediacji - projekt pilotażowy".

Autor: PAG Uniconsult - 2015-12-14


point Przystąpiliśmy do ewaluacji systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.
Badanie obejmuje wszystkie działania i poddziałania I osi priorytetowej PO PW 2014-2020, ma charakter ewaluacji i polega na kompleksowej ocenie organizacji konkursów, stosowanego systemu oceny projektów oraz na pogłębionej analizie przyjętych w poszczególnych działaniach i poddziałaniach kryteriów wyboru projektów, w tym sposobu ich sformułowania i przewidywanej skuteczności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13


point PAG Uniconsult w październiku ukończył opracowanie podsumowujące wyniki działalności polskich lokalnych i regionalnych funduszy poręczeń kredytowych w 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-13


point W październiku i listopadzie 2015 r. eksperci PAG Uniconsult świadczyli usługi doradcze dla Open Society Institute (OSI) - Assistance Foundation in Tajikistan w sprawie koncepcji utworzenia instrumentu gwarancyjnego w Tadżykistanie. W ramach projektu przeprowadzono seminarium w Duszanbe dla grona kilkudziesięciu praktyków, reprezentujących miejscową sferę kredyto- i pożyczkodawców, potencjalnych beneficjentów instrumentu.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-10


point W październiku 2015 r. zakończyliśmy badanie realizowane na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym oferowanych podmiotom ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Autor: PAG Uniconsult - 2015-11-03


point Giełda Produktów Finansowych JEREMIE dla wielkopolskich przedsiębiorców

Dnia 7 października 2015 roku odbyło się w Poznaniu spotkanie pt. "Giełda Produktów Finansowych JEREMIE - podsumowanie realizacji inicjatywy JEREMIE i przyszłość dla wielkopolskich przedsiębiorców w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020", organizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego. PAG Uniconsult miał przyjemność być partnerem merytorycznym tego wydarzenia.
Spotkanie dedykowane było przedsiębiorcom poszukującym alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-14


point Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizujemy badanie ewaluacyjne dotyczące projektu systemowego PARP "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji" w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG 2007-2013.

FPWI utworzony został jako pilotażowy instrument finansowania dłużnego dla mikro i małych przedsiębiorców, w ramach którego udzielane jest wsparcia w formie pożyczek na realizację przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym z przeznaczeniem na rozpoczęcie lub wzrost/ rozszerzenie działalności. Co ciekawe, w projekcie w celu mobilizacji prywatnego kapitału zastosowano powiązanie udzielenia pożyczki z FPWI z udziałem w danym przedsięwzięciu anioła biznesu lub funduszu typu venture capital. Jego celem jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania.
Zadaniem PAG Uniconsult w ramach prowadzonej ewaluacji jest ocena osiągniętych efektów projektu, a zwłaszcza jego wpływu na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem.

Wyniki badania oraz założenia funkcjonowania Funduszu Pożyczkowego Innowacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 zostały zaprezentowane podczas spotkania z dziennikarzami w dniu 9 października 2015 r. w Centrum Prasowym PAP w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem prasowym.
Informacje przekazane w trakcie spotkania znalazły się w relacjach prasowych m.in. Gazety Wyborczej i Pulsu Biznesu.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-13


point Przygotowaliśmy ekspertyzę dotyczącą oceny możliwości uruchomienia instrumentu wsparcia o charakterze kapitałowym przy wykorzystaniu środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (alokowanych w ramach realizowanej w województwie Inicjatywy JEREMIE).

Autor: PAG Uniconsult - 2015-10-01


point Konferencja "Inicjatywa JEREMIE w Łódzkiem - podsumowanie i przyszłość"

Miło nam poinformować, że w dniu 10 września 2015 roku odbyła się w Łodzi konferencja pt. "Inicjatywa JEREMIE w Łódzkiem - podsumowanie i przyszłość", organizowana przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego. PAG Uniconsult miał przyjemność być partnerem merytorycznym tego wydarzenia.
Spotkanie dedykowane było wszystkim przedsiębiorcom, którzy poszukują alternatywnych źródeł finansowania swojej działalności.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-09-11


point Na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wykonaliśmy usługę wsparcia eksperckiego dla pracowników MJWPU i IZ RPO WM w zakresie badania efektywności projektu pn. "Rozwój instrumentów finansowania Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych poprzez dokapitalizowanie funduszu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-07-13


point PAG Uniconsult udzielił wsparcia dla powołania w Turku funduszu pożyczkowego i funduszu poręczeń kredytowych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-07-06


point W maju 2015 r. zakończyliśmy dwuletni projekt pt. Badanie skuteczności wsparcia realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-06-08


point Przystąpiliśmy do aktualizacji analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Prace w tym zakresie prowadzone będą do lipca 2015 r.
Celem głównym zlecenia jest aktualizacja oceny możliwości wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych (w tym aktualizacja wyliczeń luki finansowej), z uwzględnieniem nowych obszarów tematycznych i zagadnień, nieobjętych wcześniejszą analizą, dotyczących MRPO oraz przygotowanie kompletnej, szczegółowej strategii inwestycyjnej w tym zakresie.
Zlecenie realizowane jest w konsorcjum z IMAPP sp. z o.o. Zakończenie prac przewidywane jest na lipiec br.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-30


point Przystąpiliśmy do realizacji drugiego etapu Oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jakim jest przygotowanie strategii inwestycyjnej. Prace nad dokumentem zostały zaplanowane na okres od maja do sierpnia 2015 r.
Pierwszy etap oceny ex-ante (analiza zapotrzebowania i dotychczasowych doświadczeń) została wykonana przez konsorcjum naszej firmy z Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych oraz IMAPP Sp. z o.o. we wrześniu 2014 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-20


point W marcu 2015 r. zakończyliśmy badanie potencjału sektora B+R w Polsce do korzystania z instrumentów finansowych", realizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-04-14


point W marcu 2015 r. przystąpiliśmy do oceny wdrożeń w ramach dwóch projektów: "Społeczna odpowiedzialność biznesu" oraz "MMP dostawcą usług dla osób starszych". Zlecenie realizujemy na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-03-16


point W grudniu 2014 r. zakończyliśmy realizację badania pt. Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-12


point Na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przystąpiliśmy do kompleksowego badania potencjału sektora B+R w Polsce do korzystania z instrumentów finansowych.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-09


point Kontynuujemy prace przy opracowaniu ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych, które mają być wdrażane w ramach regionalnych programów operacyjnych w okresie programowym 2014-2020. W 2014 roku ukończyliśmy cztery tego typu projekty, w województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim i zachodniopomorskim.
Aktualnie pracujemy nad dokumentami dla Wielkopolski i Dolnego Śląska.

Autor: PAG Uniconsult - 2015-01-02


point PAG Uniconsult LIDEREM EWALUACJI!

PAG Uniconsult został zwycięzcą w konkursie LIDER EWALUACJI, w kategorii NAJLEPSZE BADANIE EWALUACYJNE. Nasza firma znalazła się także w grupie czterech nominowanych w kategorii NAJLEPSZY WYKONAWCA BADAŃ EWALUACYJNYCH.
Konkurs LIDER EWALUACJI został zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z okazji 10-lecia ewaluacji polityki spójności w Polsce. Głosować mogły wyłącznie jednostki ewaluacyjne reprezentujące instytucje administracji publicznej tworzące system realizacji polityki spójności w Polsce.

Gorąco dziękujemy za wyrażenie uznania dla naszej pracy!

Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-21


point PAG Uniconsult przygotuje, zorganizuje i przeprowadzi szkolenia i warsztaty dla doradców świadczących usługę pilotażową KSU w zakresie planowania i finansowania przedsięwzięć gospodarczych w MŚP.
Wsparcie w formie jedno- i dwudniowych szkoleń zostanie udzielone łącznie 150 doradcom. Projekt na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizowany jest w okresie od października 2014 r. do marca 2015 r.

Autor: PAG Uniconsult - 2014-11-07


pointW ostatnim czasie PAG Uniconsult zakończył realizację następnych projektów:
Copyright © 2006 Policy & Action Group Uniconsult, Wszystkie prawa zastrzeone.
Jesteś naszym . gościem. Dziękujemy