Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne pt. „Wpływ działań podejmowanych w ramach VIII osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020 na osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki”.

Ewaluacja miała charakter kompleksowy. Oprócz wykazania efektów „produktowych”, tj. wpływu interwencji na poprawę dostępności infrastruktury kultury poprzez np. utrzymanie obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego na wysokim poziomie, czy też ich rozwoju, objęła także analizę rezultatów interwencji w zakresie osiągania określonych korzyści społecznych i gospodarczych, wynikających z podniesienia konkurencyjności gospodarczej, jako ostatecznego efektu zrealizowanego wsparcia.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.

2024-01-23T12:25:22+00:00 27 Grudzień, 2023|ewaluacja ex-post, fundusze unijne, kultura|