Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja ex-post POWER

Zakończyliśmy ewaluację ex post Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Celem badania było dokonanie oceny efektów realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz stopnia osiągnięcia zakładanych celów społeczno-gospodarczych, w tym: analiza i ocena stopnia realizacji celów PO WER, identyfikacja i ocena efektów zrealizowanej interwencji, ocena efektów wsparcia zrealizowanego w ramach działania 2.6 PO WER oraz ocena realizacji celów zawartych w Strategii komunikacji PO WER.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem badania.