Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Oferta 2019-03-19T06:24:42+00:00

EWALUACJE I BADANIA

Przygotowywanie oraz przeprowadzanie ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych

Posiadamy przeszło 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków pomocowych (Phare, programy bilateralne, fundusze strukturalne, fundusze norweskie i EOG, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy).

Oferujemy:

 • Ewaluacja programów i projektów we wszystkich fazach ich „cyklu życia”: od ewaluacji ex-ante, poprzez bieżącą (on-going) i okresową, aż po ewaluację końcową (oraz ex-post).
 • Przygotowanie i przeprowadzenie pełnego zakresu ewaluacji: od przygotowania założeń, kryteriów ewaluacyjnych, pytań ewaluacyjnych i wyboru metodologii, poprzez badania (również badania terenowe i sondaże w dużej skali, a także analizy statystyczne i jakościowe), aż do przygotowania wniosków i rekomendacji.
 • Ewaluacja projektów adresowanych do administracji publicznej oraz wewnętrznych projektów w przedsiębiorstwach.
 • Stosujemy metodologię ewaluacji zalecaną przez Komisję Europejską (m.in. w serii „working papers” i „guidelines”), jak również inne podejścia, uzgodnione z klientami.
 • Projektujemy, monitorujemy i ewaluujemy instrumenty finansowe, w szczególności wdrażane ze środków Unii Europejskiej (instrumenty dłużne, kapitałowe, mieszane).
 • Realizujemy i zarządzamy badaniami jakościowymi, opracowujemy dokumentację z badań, w tym transkrypcje wywiadów indywidualnych i grupowych.

PROFESJONALNE DORADZTWO

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej – programowanie działań, rozwój kadr, usługi przygotowywania i kompleksowego zarządzania projektami, doradztwo w zakresie opracowywania wniosków o finansowanie przedsięwzięć ze środków UE

Wspieramy działania podmiotów publicznych i prywatnych zmierzające do pozyskania finansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także pomagamy w realizacji programów i projektów, które uzyskały dofinansowanie. Nasza oferta doradcza kierowana jest także do samorządów i instytucji regionalnych – dotyczy ona przygotowywania regionalnych programów operacyjnych zgodnie z metodologią wymaganą przez Komisję Europejską oraz ich wdrażania (zarządzanie projektami i programami).

Oferujemy także doradztwo w zakresie:

 • Przygotowywanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych, projektów rozwoju zasobów ludzkich oraz projektów wspierania przedsiębiorczości.
 • Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków publicznych, krajowych i zagranicznych.
 • Przygotowanie wniosku o udzielenie gwarancji i regwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
 • Doradztwo przy procedurach wyboru podmiotów pełniących rolę tzw. funduszu funduszy oraz pośredników finansowych (projektowanie kryteriów wyboru, udział w komisjach przetargowych/konkursowych).

Fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeń kredytowych – tworzenie, organizacja i wspomaganie działalności

Posiadamy unikatowe, wieloletnie doświadczenia w tworzeniu i wspieraniu działalności funduszy poręczeń kredytowych i funduszy pożyczkowych. Uczestniczyliśmy w tworzeniu znacznej części funduszy poręczeniowych w Polsce, a od wielu lat przygotowujemy corocznie, na zlecenie Krajowego Stowarzyszenia Funduszy Poręczeniowych, raport o wynikach ich działalności. Współpracujemy też z wieloma funduszami pożyczkowymi.

Oferujemy:

 • Pomoc w tworzeniu funduszy, w tym: przygotowywanie dokumentacji formalnej (regulaminy działania, umowy spółki, dokumentacja dla klientów, modele oceny wniosków o finansowanie), analiza potrzeb szkoleniowych oraz projektowanie i przeprowadzanie szkoleń wprowadzających dla nowozatrudnionych pracowników, wsparcie doradcze przy rozpoczynaniu działalności.
 • Doradztwo przy rozwiązywaniu bieżących problemów w działaniu funduszy (kwestie pomocy publicznej, sposobu księgowania wsparcia ze środków strukturalnych, metodologia analizy wniosku pożyczkowego / poręczeniowego). Oferujemy prowadzenie szkoleń doskonalących i warsztatów dla pracowników funduszy.
 • Okresowe ewaluacje (oceny) wyników działania funduszy oraz formułowanie niezależnych opinii o wynikach działalności dla władz / sponsorów funduszy.
 • Doradztwo i badania w zakresie zgodności procedur działania banków i funduszy pożyczkowych z postanowieniami „Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów”.

Programy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Od początku swej działalności zajmujemy się działaniami doradczymi ukierunkowanymi na wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Nasza oferta obejmuje przygotowywanie analiz sytuacji sektora MMSP i jego potrzeb, pod kątem opracowywania programów wsparcia.

 • Przygotowujemy, w oparciu o najlepsze polskie i europejskie doświadczenia, strategie i programy wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, zawierające kompleksowe instrumenty wsparcia (doradcze, finansowe, szkoleniowe, informacyjne).
 • Pomagamy w zarządzaniu programami wspierania MMSP oraz prowadzimy ewaluacje (oceny) wyników realizacji takich programów.

Innowacyjność i transfer technologiczny – doradztwo w uruchamianiu i zarządzaniu parkami technologicznymi i naukowo-technologicznymi

 • Prowadzimy doradztwo i ewaluację w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań w sferze działalności B+R / innowacyjnej.
 • Doradzamy w zakresie tworzenia i praktycznego wykorzystywania narzędzi audytu technologicznego dla zarządzania rozwojem technologicznym przedsiębiorstw.
 • Doradzamy w zakresie tworzenia, uruchamiania i zarządzania parkami i inkubatorami technologicznymi, parkami naukowo-technologicznymi oraz przemysłowymi, a także pozyskiwania środków wsparcia na ich rozwój w ramach dostępnych programów pomocowych.

Opracowywanie i aktualizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego

Opracowujemy dokumenty planistyczne takie jak:

 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW),
 • Plan rewitalizacji miasta /gminy,
 • Strategia rozwoju lokalnego / regionalnego,
 • Regionalne Strategie Innowacyjne.

Zarządzanie programami grantowymi dla organizacji pozarządowych oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Posiadamy unikatowe doświadczenia w prowadzeniu programów grantowych dla sektora organizacji pozarządowych i sektora MŚP. Zarządzaliśmy (m.in. na zlecenie Komisji Europejskiej) szeregiem programów o łącznym budżecie dotacji przekraczającym 10 mln euro.

Posiadamy praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i wdrożenia pełnego cyklu konkursu dotacji: od opracowania założeń i dokumentacji konkursowej, aż po przyjmowanie wniosków, wypłatę i rozliczenie dotacji oraz monitoring projektów.

Monitoring programów i projektów, w szczególności grantowych i szkoleniowych

Posiadamy bogate doświadczenia w prowadzeniu monitoringu różnych programów pomocowych. Na zlecenie rozmaitych podmiotów (głównie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) przeprowadziliśmy ok. 500 wizyt monitorujących szkolenia i projekty.

Przeprowadzamy wizyty monitorujące w miejscach realizacji programów i szkoleń, przygotowujemy też wnioski z wizyt pod kątem wprowadzania ewentualnych korekt w realizacji programów.

Oferujemy projektowanie kompleksowych programów działań monitorujących.

ANALIZY

Opracowywanie studiów wykonalności, biznes planów, analiz wpływu inwestycji na otoczenie i Due dilligence

 • Wykonywane przez nas studia wykonalności (ang. feasibility studies) charakteryzują się otwartą, elastyczną formułą, pozwalające na zastosowanie ich zarówno do projektów komercyjnych, jak przedsięwzięć z zasady nie nastawionych na zysk.
 • Specjalizujemy się także w opracowywaniu biznes planów dla przedsiębiorstw, jak i rozmaitych przedsięwzięć. Są one przygotowywane dla celów pozyskiwania finansowania ze źródeł komercyjnych (np. banków, funduszy pożyczkowych), jak i pomocowych.
 • Oferujemy sporządzanie analiz (raportów) oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami.

SZKOLENIA I WARSZTATY

Nasza oferta obejmuje:

 • Projektowanie i pomoc w zarządzaniu programami rozwoju zasobów ludzkich.
 • Szkolenia w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz audytu technologicznego.
 • Szkolenie / warsztat na temat zasad łączenia finansowanych ze środków europejskich instrumentów bezzwrotnych i instrumentów finansowych oraz zróżnicowanych instrumentów finansowych w ramach perspektywy 2014-2020.
 • Warsztaty dla funduszy pożyczkowych (również innych typów pośredników finansowych) w zakresie dopuszczalności łączenia instrumentów wsparcia (zwrotnych i bezzwrotnych) w perspektywie finansowania unijnego w latach 2014-2020.