Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2021-2027 2023-04-17T08:22:49+00:00

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2021-2027

Celem ewaluacji było opracowanie zakresu interwencji w formie instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027 (etap I prac). Projekt objął także udzielenie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu (w zakresie planowanych instrumentów finansowych) na etapie negocjacji programu z Komisją Europejską (etap II) oraz opracowanie Strategii Inwestycyjnej 2021+ dla instrumentów finansowych w odniesieniu do perspektywy finansowej 2021-2027 (etap III).

Strategia Inwestycyjna precyzuje cele i środki, które zostaną przeznaczone na instrumenty finansowe wspierane w ramach FEDS. Szczególnie ważną część Strategii stanowią postanowienia dotyczące ukierunkowania przedmiotowego planowanych instrumentów finansowych (proponowanych w ich ramach produktów finansowych).

Elementem badania była analiza danych zastanych, wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, ankieta internetowa, wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, warsztaty i panele eksperckie.

Projekt został zrealizowany w okresie od stycznia 2022 r. do kwietnia 2023 r. przez konsorcjum PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.