Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2021-2027 2022-06-10T14:16:59+00:00

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2021-2027

Celem ewaluacja jest opracowanie zakresu interwencji w formie instrumentów finansowych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (FEDS) 2021-2027. Projekt objął także udzielenie wsparcia merytorycznego Zamawiającemu na etapie negocjacji programu z Komisją Europejską (w zakresie planowanych instrumentów finansowych) oraz opracowanie Strategii Inwestycyjnej 2021+ dla instrumentów finansowych w odniesieniu do perspektywy finansowej 2021-2027.

Elementem badania była analiza danych zastanych, wywiady pogłębione, zogniskowane wywiady grupowe, ankieta internetowa, wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, warsztaty i panele eksperckie.

Etap I projektu został zrealizowany w okresie od stycznia do maja 2022 r. przez konsorcjum PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Kolejne etapy dotyczą wsparcia Zamawiającego w negocjacjach z Komisją Europejską oraz w przygotowaniu strategii inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach FEDS