Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności 2021-08-12T13:32:04+00:00

Badanie potrzeb finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności

Celem badania było dokonanie oceny zapotrzebowania wśród przedsiębiorców na wsparcie finansowe w obszarze zapewnienia dostępności, tj. dostosowania prowadzonej działalności pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. Wyniki ewaluacji posłużą do opracowania optymalnego modelu wsparcia dla firm zainteresowanych niwelowaniem barier (architektonicznych, cyfrowych i informacyjno-komunikacyjnych) utrudniających dostęp do ich wyrobów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Elementem prac była realizacja różnorodnych badań terenowych. Przeprowadzono m.in. 806 wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI), 37 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) oraz spotkania w formie warsztatu i panelu ekspertów, służące weryfikacji ustaleń badawczych i wspomagające wypracowanie założeń nowych instrumentów wsparcia.

Badanie było realizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej od maja do sierpnia 2021 r. przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.