Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na zatrudnienie 2023-02-24T14:12:41+00:00

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na zatrudnienie

Celem badania pt. „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce” było oszacowanie wpływu realizacji polityki spójności na zatrudnienie, tj. w szczególności na zwiększenie liczby i poprawę jakości miejsc pracy w Polsce.

W badaniu został wykorzystany unikalny zestaw danych, m.in. dane wtórne (informacje z systemu monitorowania SL2014, wyniki wcześniejszych badań ewaluacyjnych, dane rejestrowe z systemu KRS) oraz dane pierwotne jakościowe (z wywiadów indywidualnych, warsztatów oraz studiów przypadku) i ilościowe (pochodzące z badania ankietowego). Na tej podstawie sformułowane zostały wnioski i rekomendacje dotyczące kształtu i wdrażania interwencji publicznych w tym obszarze.

Analizami objętych zostało 16 regionalnych oraz 6 krajowych programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie 2014-2020.

Badanie było realizowane na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez konsorcjum PAG Uniconsult i Idea Instytut, w okresie od czerwca 2022 r. do stycznia 2023 r.