Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na powiązania kooperacyjne w gospodarce 2022-06-10T17:02:57+00:00

Wpływ polityki spójności 2014-2020 na powiązania kooperacyjne w gospodarce

Celem badania było oszacowanie oraz ocena efektów interwencji, polegających na wsparciu powiązań kooperacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Zostały wypracowane wnioski i rekomendacje dotyczące wspierania powiązań kooperacyjnych ze środków unijnych, które będą mogły zostać wykorzystane w kolejnych perspektywach finansowych (2021-2027 oraz po 2027 roku).

Przedmiotem badania były wszystkie interwencje potencjalnie przyczyniające się do zwiększenia skali i zakresu powiązań kooperacyjnych w gospodarce, wdrażane w ramach Celu Tematycznego 1 oraz Celu Tematycznego 3 w programach operacyjnych realizowanych w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Były to zatem wybrane interwencje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz regionalnych programów operacyjnych.

Ewaluacja była realizowana od listopada 2021 r. do kwietnia 2022 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez konsorcjum w składzie PAG Uniconsult oraz Ecorys Polska.