Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych 2021-01-15T12:54:37+00:00

Możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych

Głównym celem analizy ex ante pt. „Możliwości realizacji projektów w obszarze innowacyjności przy wykorzystaniu instrumentów finansowych w perspektywie finansowej UE 2021-2027″ była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych do wspierania inwestycji w obszarze B+R+I. Instrumenty te mają funkcjonować w ramach krajowego programu operacyjnego (pn. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) korzystającego ze środków Unii Europejskiej w ramach Celu Polityki 1. Jednym z kluczowych elementów analiz było oszacowanie rozmiarów luki finansowej w zakresie finansowania kapitałowego i dłużnego.

W trakcie prac zastosowano szereg technik badawczych, w tym analizę desk research, indywidualne wywiady pogłębione (z przedstawicielami administracji publicznej, pośrednikami finansowymi oraz ekspertami), panele dyskusyjne (z przedstawicielami funduszy VC, pozabankowych funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, regionalnych funduszy rozwoju oraz banków), wywiady kwestionariuszowe z beneficjentami i ostatecznymi odbiorcami POIR i RPO oraz innowacyjnymi przedsiębiorcami sektora MŚP. Podsumowanie ustaleń badawczych przedyskutowano w ramach warsztatów eksperckich.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – wrzesień 2020 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult i Taylor Economics.