Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Raport z ewaluacji pomocy publicznej on-going 2019 2019-06-28T10:47:51+00:00

Raport z ewaluacji pomocy publicznej on-going 2019

Raport z ewaluacji on-going 2019 został przygotowany w ramach badania ewaluacyjnego pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (B+Radar).

Przedmiotem badania są działania i podziałania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz krajowe programy strategiczne realizowane zgodnie z Programem Pomocowym NCBR, w ramach których wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia prac B+R udzielane jest w formie dotacji.

W raporcie przeprowadzono analizę charakterystyk podmiotów, które składają wnioski o dofinansowanie do Programu Pomocowego – w wymiarze przyrostowym oraz w danym roku. Dokonano porównania grup podmiotów, którzy otrzymują̨ dofinansowanie z grupą wnioskodawców nieskutecznych, odniesiono się do statystyk ogólnopolskich podmiotów innowacyjnych.

Raport jest dostępny na stronie NCBR.

Badanie jest realizowane na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konsorcjum z Fundacją IDEA Rozwoju, Imapp sp. z o.o. oraz Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.