Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim 2020-09-24T17:15:49+00:00

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim

Zakończyliśmy realizację projektu pt. „Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”.

Celem badania była ocena stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach RPO WD 2014-2020 oraz aktualizacja możliwości i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu.

Metodologia badania składała się z analizy danych zastanych, badań jakościowych (wywiadów bezpośrednich i telefonicznych z przedstawicielami kluczowych interesariuszy, w tym przedstawicieli administracji publicznej, pośredników finansowych oraz odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych), a także badań ilościowych (m.in. badania na próbie ostatecznych odbiorców pożyczek i poręczeń w ramach Działania 1.5 RPO WD, przedsiębiorców sektora MŚP na Dolnym Śląsku oraz ostatecznych odbiorców mikropożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i potencjalnych odbiorców pożyczek energetycznych).

Badanie zostało zrealizowane w okresie od grudnia 2019 r. do marca 2020 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.