Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian 2020-09-30T14:51:47+00:00

Ewaluacja systemu wyboru projektów PO IR 2014-2020 – ocena wybranych zmian

Celem badania „Ewaluacja systemu wyboru projektów POIR 2014-2020 – ocena wybranych zmian” było określenie wpływu zmian w systemie wyboru projektów (szczególnie w kryteriach wyboru projektów) na jakość projektów oraz na efektywność funkcjonowania systemu wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Punktem koncentracji badania w sferze kryteriów wyboru były kwestie poziomu innowacyjności i jakości wybieranych projektów, a więc dwa główne obszary oczekiwanych efektów wsparcia publicznego, odnoszące się wprost do celu głównego POIR, tj. zapewnienia „wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki”.
Ewaluację oparto na informacjach pozyskiwanych z szeregu źródeł. Zastosowano techniki badawcze, mieszczące się zarówno w metodach ilościowych, jak i jakościowych. Były to m.in.:

  • analiza źródeł zastanych, w tym analizy ilościowe konkursów o dofinansowanie,
  • wywiady indywidualne z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację POIR oraz partnerami społecznymi,
  • wywiady CAWI z wnioskodawcami,
  • wywiady grupowe z ekspertami oceniającymi wnioski oraz beneficjentami wsparcia i wnioskodawcami nieskutecznymi,
  • pomiar efektywności zmian systemowych w przekroju badanych instrumentów interwencji POIR oraz
  • konsultacje eksperckie wyników ewaluacji (wniosków i rekomendacji) w formie panelu eksperckiego.

Badaniem objęto wybrane instrumenty interwencji POIR, w ramach których oferowane było wsparcie w formie dotacji. W sumie było to 19 działań i poddziałań I, II, III i IV Osi Priorytetowej Programu.
Badanie realizowane było w konsorcjum z IDEA Instytut Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.