Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja wsparcia innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim 2020-09-24T17:24:28+00:00

Ewaluacja wsparcia innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim

Badanie pt. „Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020” objęło wybrane instrumenty interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 tj.:

  • Działanie 1.1 „Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni i jednostek naukowych”,
  • Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”,
  • Działanie 1.3 „Rozwój przedsiębiorczości”,
  • Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”,
  • Działanie 1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”,
  • Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”,
  • Działanie 3.2 „Efektywność energetyczna w MŚP”,
  • Działanie 8.5 „Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych”,
  • Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

Celem głównym ewaluacji była weryfikacja realizacji założeń wsparcia kierowanego do sektora przedsiębiorstw. W sposób szczególny skoncentrowano się na ocenie wpływu interwencji na poziom innowacyjności, konkurencyjności i internacjonalizacji dolnośląskich firm. Elementem badania była również klasyfikacja wspieranych projektów pod kątem realizacji strategii Dolnośląskiej Inteligentnej Specjalizacji – pod tym kątem przeanalizowano 992 wsparte projekty.

W badaniu została wykorzystana szeroka paleta narzędzi i metod badawczych, m.in. analiza dokumentów (źródeł) zastanych, indywidualne wywiady pogłębione (z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD oraz z przedsiębiorstwami – beneficjentami RPO WD), studia przypadków (beneficjentów RPO WD), ankiety CAWI / CATI (mixed mode), zogniskowany wywiad grupowy (FGI), panel ekspercki.

Badanie zostało zrealizowane przez PAG Uniconsult w I połowie 2020 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.