Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych 2020-09-24T17:19:19+00:00

Badanie potrzeb finansowych i pozafinansowych w sektorze ekonomii społecznej oraz usług społecznych i zdrowotnych

Celem badania była ocena zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych. Badanie miało charakter analizy ex ante instrumentów finansowych pod kątem programu – następcy PO WER.

Zastosowano wiele technik badawczych, umożliwiających zgromadzenie danych empirycznych, mieszczących się zarówno w metodzie jakościowej, jak i ilościowej. Ważnym elementem instrumentarium badawczego była także analiza źródeł zastanych (desk research) obejmująca szerokie spektrum dokumentów, ekspertyz i publikacji pozostających w związku z przedmiotem i celem badania.

Rezultatem badania jest wskazanie adekwatnych form wsparcia, zwiększających dostępność źródeł finansowania, z uwzględnieniem sytuacji i specyfiki, zarówno podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, jak również przedsiębiorstw niebędących przedsiębiorstwami społecznymi. Dokonano także oszacowania luki finansowej w zakresie rozwoju i utrzymania działalności badanych podmiotów.

Badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej zostało zrealizowane w okresie od grudnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. przez konsorcjum: PAG Uniconsult, IDEA Instytut oraz Fundacja IDEA Rozwoju.