Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność 2021-08-12T10:34:16+00:00

Wpływ wsparcia B+R w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność

Przedmiotem ewaluacji pt. „Wpływ wsparcia działalności badawczo-rozwojowej w polityce spójności 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność gospodarki – I etap: badanie w trakcie wdrażania” były interwencje publiczne wdrażane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz w regionalnych programach operacyjnych, obejmujące cel tematyczny 1. polityki spójności.
Celem ewaluacji była ocena wpływu, trafności, użyteczności i skuteczności udzielonego wsparcia. W ramach zrealizowanych badań terenowych wykorzystano zestaw rozmaitych technik gromadzenia i analizy danych, takich jak: analiza dokumentów zastanych i literatury przedmiotu, indywidualne wywiady pogłębione, studia przypadków beneficjentów wsparcia, analiza segmentacyjna, analizy społeczno-ekonomiczne, jak również panele eksperckie, służące weryfikacji założeń badawczych oraz wspomagające opracowanie wniosków i rekomendacji.
Badanie na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej było realizowane od lipca 2020 r. do lutego 2021 roku przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, IDEA Instytut oraz IMAPP Consulting.
Raport ewaluacyjny jest dostępny w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.