Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego 2021-01-15T12:58:15+00:00

Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO Województwa Małopolskiego

Celem badania „Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 2021-2027” była analiza doświadczeń w zakresie stosowania instrumentów finansowych w RPO WM 2014-2020, a także analiza doświadczeń dotyczących funkcjonowania modelu dystrybucji instrumentów finansowych. Badanie służyło też określeniu obszarów stosowania instrumentów finansowych w ramach projektowanego RPO WM 2021-2027, wraz z przedstawieniem propozycji konkretnych instrumentów finansowych oraz wstępnej alokacji na nie.

Do celów szczegółowych badania należała m.in. ocena skuteczności, użyteczności i efektywności wsparcia w postaci zwrotnych instrumentów finansowych wykorzystanych w ramach RPO WM 2014-2020, ocena systemu zarządzania i wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych w województwie małopolskim w perspektywie finansowej 2014-2020, identyfikacja barier i wskazanie potrzeb w zastosowaniu zwrotnych instrumentów finansowych, a także sformułowanie rekomendacji dotyczących perspektywy finansowej dla województwa małopolskiego na lata 2021-2027 (pod kątem RPO WM 2021-2027) w zakresie zwrotnych instrumentów finansowych oraz zaproponowanie konkretnych instrumentów finansowych (a także ich wstępnych charakterystyk) do zastosowania w kolejnym RPO.

Metodologia badania objęła wiele zróżnicowanych technik, mieszczących się zarówno w spektrum metod jakościowych, jak i ilościowych, umożliwiających zgromadzenie danych empirycznych stosownie do celów i przedmiotu ewaluacji.

Badanie zrealizowało konsorcjum firm PAG Uniconsult i Imapp Consulting w okresie od lipca do grudnia 2020 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.