Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie warmińsko-mazurskim 2019-10-01T14:52:50+00:00

Ewaluacja instrumentów finansowych w województwie warmińsko-mazurskim

Celem badania „Ocena instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” były:

  • ocena systemu wdrażania instrumentów finansowych,
  • aktualizacja wielkości luki finansowania w województwie warmińsko-mazurskim,
  • ocena potrzeb i identyfikacja dziedzin stosowania instrumentów finansowych w przyszłości,
  • ocena stosowanego modelu wdrażania instrumentów finansowych,
  • sformułowanie wskazań w zakresie rozwiązań strukturalnych oraz sposobów gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów inżynierii finansowej RPO WiM 2007-2013 oraz (w przyszłości) również zwracanymi z instrumentów finansowych obecnej perspektywy finansowej.

W badaniu z wykorzystano kilkanaście technik badawczych w ramach metody jakościowej i ilościowej. Były to m.in.:

  • indywidualne wywiady pogłębione z faktycznymi i potencjalnymi pośrednikami finansowymi w RPO WiM, przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych oraz ekspertami;
  • zogniskowane wywiady grupowe z ostatecznymi odbiorcami instrumentów finansowych (przedsiębiorcami) oraz pośrednikami finansowymi;
  • wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo z przedsiębiorcami z województwa warmińsko-mazurskiego;
  • studia przypadku z przedsiębiorcami korzystającymi z instrumentów finansowych;
  • telefoniczne wywiady pogłębione z przedstawicielami regionalnych funduszy rozwoju.

Projekt na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zrealizowano w okresie od kwietnia do lipca 2019 roku.