Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Wpływ wsparcia RPO WP na rozwój usług i infrastruktury społecznej 2022-12-28T16:34:37+00:00

Wpływ wsparcia RPO WP na rozwój usług i infrastruktury społecznej

Badanie „Ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej” zostało wykonane w okresie od kwietnia do sierpnia 2022 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Prace były realizowane przez konsorcjum PAG Uniconsult oraz Badania Społeczne Marzena Sochańska-Kawiecka.

Celem badania ewaluacyjnego była ocena wpływu wsparcia RPO WP 2014-2020 na poprawę dostępności do wysokiej jakości usług społecznych oraz poprawę poziomu i dostępu do infrastruktury społecznej. Przedmiot badania koncentrował się na analizie czterech działań RPO WP 2014-2020 tj.: 7.2 Rozwój usług społecznych, 8.4 Infrastruktura społeczna, 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego oraz 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

W ramach ewaluacji wykorzystano zróżnicowany katalog metod i technik badawczych, zapewniający wysoką jakość gromadzonych informacji, powiązany z wyznaczonymi celami badania. Były to m.in.: analiza desk research, wywiady pogłębione z przedstawicielami administracji publicznej, beneficjentami oraz uczestnikami projektów, wywiady kwestionariuszowe CAWI/CATI z beneficjentami RPOWP 2014-2020 oraz uczestnikami projektów realizowanych w Działaniach 7.2 i 9.1. Wykonane analizy ekonometryczne objęły utworzenie Syntetycznego Miernika Usług Społecznych (SMUS) oraz Syntetycznego Miernika Zdrowia (SMZ), opisujących zmiany w badanych obszarach.

Ustalenia badawcze zostały podsumowane w postaci wniosków i rekomendacji.