Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie Zakładów Pracy Chronionej 2021-01-15T12:59:49+00:00

Badanie Zakładów Pracy Chronionej

Celem ogólnym badania było pozyskanie całościowej wiedzy o aktualnej sytuacji Zakładów Pracy Chronionej (ZPCh) i zatrudnionych w nich osób z niepełnosprawnościami.

Dokonano m.in. diagnozy sytuacji zawodowej pracowników ZPCh oraz zbadano sytuację ekonomiczną ZPCh. Ważnym elementem badania była ocena atrakcyjności funkcjonowania przedsiębiorstw w formie / statusie ZPCh – zarówno z perspektywy ich reprezentantów, jak i przedstawicieli firm, które utraciły status ZPCh. Dokonano identyfikacji czynników zachęcających / zniechęcających do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i do utrzymywania statusu ZPCh. Zostały sformułowane rekomendacje służące doskonaleniu systemu wsparcia dla ZPCh.

Wnioskowanie oparto m.in. o dane PFRON (pochodzące ze sprawozdawczości ZPCh), panel ekspercki, 260 wywiadów kwestionariuszowych (CAWI) z ZPCh, 74 wywiady pogłębione (IDI i TDI) z przedstawicielami kierownictwa oraz pracownikami ZPCh i byłych ZPCh, 1136 wywiadów kwestionariuszowych (PAPI/CAPI) z pracownikami z niepełnosprawnością.

Badanie zostało zrealizowane w okresie od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez konsorcjum firm: PAG Uniconsult, Badania Społeczne MSK, MANDS Badania Rynku i Opinii.