Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex-ante IF w ramach RPO Województwa Pomorskiego 2019-06-28T11:04:54+00:00

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot aktualizacji stanowiła tzw. pierwotna ocena ex-ante instrumentów finansowych, opracowana w roku 2014 i 2015 w ramach dwuetapowego procesu badawczego, obejmującego: sporządzenie (etap 1) analizy zapotrzebowania i doświadczeń w zakresie stosowania instrumentów finansowych w województwie pomorskim oraz (etap 2) opracowanie właściwej oceny ex-ante, zawierającej katalog instrumentów finansowych, koncepcję ich stosowania oraz organizacyjno-funkcjonalny model wdrażania.

W RPO WP 2014-2020 stosowanie instrumentów finansowych przewidziano w kilku sferach interwencji tj.:
(1) w zakresie wspierania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności (w Osi Priorytetowej 1),
(2) konkurencyjności (OP 2),
(3) rewitalizacji (OP 8) oraz
(4) odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej budynków mieszkalnych (OP 10).

Raport jest dostępny na stronie RPO WP.

Projekt na zlecenie Województwa Pomorskiego zrealizowano w okresie październik 2018 r. – kwiecień 2019 r. w konsorcjum z Imapp Sp. z o.o.