Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Instrumenty finansowe w obszarze samozatrudnienia 2020-09-24T17:20:58+00:00

Instrumenty finansowe w obszarze samozatrudnienia

Przedmiotem badania „Ocena ex ante instrumentów finansowych w obszarze samozatrudnienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, realizowanego pod kątem programu – następcy PO WER, była problematyka samozatrudnienia, ukierunkowana na wspieranie procesów podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Głównym celem była ocena zapotrzebowania na wsparcie finansowe i pozafinansowe w obszarze samozatrudnienia, w tym oszacowanie luki finansowej w odniesieniu do potrzeb różnych kategorii potencjalnych odbiorców wsparcia.

W ramach badania dokonano inwentaryzacji programów wspierających rozpoczynanie działalności gospodarczej, jak również dotąd stosowanych modeli dystrybucji wsparcia, wraz z oceną ich efektywności oraz osiąganych rezultatów. Wnioski z badania będą mogły być wykorzystane przy ustalaniu ram systemowych dla wspierania procesów samozatrudnienia, opartych na środkach dostępnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Ewaluacja prowadzona była od marca do sierpnia 2020 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez PAG Uniconsult w konsorcjum z Imapp Consulting.