Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w województwie pomorskim 2021-08-12T15:15:21+00:00

Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w województwie pomorskim

Przedmiotem badania była ocena możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach procesu wdrażania „Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030” i towarzyszących jej dokumentów wykonawczych – Regionalnych Programów Strategicznych (RPS).

W badaniu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd źródeł danych zastanych (analiza desk research), osąd ekspercki, wywiady indywidualne i grupowe z interesariuszami programowania wsparcia regionalnego, badanie ilościowe z odbiorcami ostatecznymi instrumentów finansowych dystrybuowanych w ramach minionej edycji RPO WP (2014-2020), odbiorcami ostatecznymi instrumentów finansowych dystrybuowanych za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Rozwoju, podmiotami sektora MŚP, jednostkami samorządu terytorialnego w województwie pomorskim.

Badanie („Ocena ex ante możliwości wykorzystania instrumentów finansowych w ramach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030” – Etap 1. Analiza dotychczasowych doświadczeń, potencjału instytucjonalnego i zapotrzebowania”) było realizowane od lutego do czerwca 2021 roku przez konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Raport ewaluacyjny jest dostępny w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.