Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Badanie pomocy publicznej udzielanej przez NCBR 2020-09-24T17:23:05+00:00

Badanie pomocy publicznej udzielanej przez NCBR

„Ewaluacja pomocy publicznej udzielanej w ramach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu pomocy publicznej de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” została przeprowadzona w okresie od 20.04.2017 r. do 10.06.2020 r. na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach badania powstały 4 raporty pośrednie: „Raport z ewaluacji on-going 2016”, „Raport z ewaluacji on-going 2017”, „Raport z ewaluacji mid-term (2018)”, „Raport z ewaluacji on-going 2019”. Wieńczący badanie raport końcowy powstał w maju 2020 r.

Głównymi celami badania były:

  • weryfikacja logiki interwencji i założeń Programu Pomocowego po rozpoczęciu interwencji;
  • ocena, czy udzielana pomoc przyczynia się (bezpośrednio/pośrednio) do osiągnięcia celów Programu Pomocowego;
  • ocena, czy pomoc wywołuje efekt zachęty, tj. zmienia zachowanie beneficjentów w sferze podejmowania / rozwijania działalności B+R;
  • ocena proporcjonalności pomocy;
  • ocena adekwatności pomocy.

Ewaluacją objęte zostały działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020: 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.4 oraz trzy programy finansowane wyłącznie ze środków krajowych: TECHMATSTRATEG, BIOSTRATEG, STRATEGMED.

W ramach badania zastosowano liczne metody i techniki badawcze, m.in. ewaluację opartą na teorii, analizy kontrfaktyczne, analizę danych zastanych, analizy ekonomiczne, panelowe badanie ankietowe wnioskodawców Programu Pomocowego (technika CAWI i CATI), wywiady indywidualne, zogniskowane wywiady grupowe oraz panele ekspertów.

Badanie zrealizowało konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult, Fundacja IDEA Rozwoju, IMAPP, Uniwersytet Jagielloński.