Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach PROW 2014-2020 2019-04-03T10:09:26+00:00

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentów finansowych o charakterze gwarancyjnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Głównym celem badania było określenie poziomu ryzyka i na tej podstawie oszacowanie współczynnika mnożnikowego dla planowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 instrumentu gwarancyjnego.

W celu zapewnienia różnorodności źródeł informacji oraz podniesienia trafności formułowanych wniosków, w badaniu uwzględniono trzy generalne perspektywy oglądu analizowanej problematyki:

  • programowa i zarządcza – przedstawiciele  podmiotu decydującego o uruchomieniu instrumentu gwarancyjnego w oparciu o ustalenia analizy ex-ante instrumentów finansowych w ramach PROW 2014-2020 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), a także inne instytucje centralne,
  • instytucji finansowych – przedstawiciele podmiotów będących dostarczycielami finansowania dłużnego, do których skierowana zostanie oferta instrumentu gwarancyjnego, umożliwiająca im finansowanie kwalifikowalnych przedsięwzięć w szerszym zakresie i/lub finansowanie potrzeb nowych grup kredytobiorców,
  • ostateczni odbiorcy wsparcia – rolnicy oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, korzystający z gwarancji, jako zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań dłużnych.

Badanie realizowane było od lutego do kwietnia 2019 r. na zamówienie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.