Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym w ramach rządowego programu Czyste Powietrze realizowanego do roku 2029 2021-01-18T12:13:24+00:00

Ocena ex ante ryzyka dla zastosowania instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym w ramach rządowego programu Czyste Powietrze realizowanego do roku 2029

Badania pn. „Ocena ex-ante ryzyka dla zastosowania instrumentu finansowego o charakterze gwarancyjnym w ramach rządowego programu Czyste Powietrze realizowanego do 2029 roku” zostało wykonane w listopadzie 2020 roku przez PAG Uniconsult na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowa edycja programu „Czyste Powietrze” (wersja Programu 2.0) przewiduje uruchomienie nowej ścieżki dystrybucji wsparcia, powiązanej z finansowaniem pochodzącym z kredytów bankowych. Koniecznym zatem staje się udostępnienie bankom instrumentu gwarancji portfelowych, którego celem będzie zabezpieczenie udzielonych kredytów. W związku z tym, w ramach zrealizowanego badania, dokonano oszacowania przewidywanej skali wypłat, na które narażony może być instrument gwarancyjny.

Analizę ex ante ryzyka gwarancji zrealizowano w oparciu o tzw. ostrożną ocenę:

  • poziomu oczekiwanego ryzyka instrumentu gwarancyjnego, biorącego pod uwagę nowatorski i masowy charakter interwencji, specyfikę beneficjentów interwencji, jak również politykę inwestycyjną zgodną z celami Programu, jak również zasady ekonomiki / efektywności wydatkowania środków publicznych;
  • poziomu ryzyka nieoczekiwanego, związanego przede wszystkim z warunkami rynkowymi otoczenia, w którym wdrażany będzie Program.

Ponadto dokonano oszacowania współczynnika mnożnikowego, jaki powinien zostać osiągnięty w Programie przez instrument gwarancyjny.

Elementem badania było przeprowadzenie 12 wywiadów pogłębionych w formule zdalnej (TDI) z przedstawicielami: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz banków, zainteresowanych uczestnictwem w Programie.