Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ewaluacja ex post Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Rozpoczęliśmy realizację badania pt. „Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty POIR oraz ocena wpływu POIR na innowacyjność polskiej gospodarki, w tym wpływu na realizację celów Strategii Europa 2020”. Podsumowanie efektów POIR oraz sformułowanie na tej podstawie wniosków i rekomendacji posłuży do kształtowania i kontynuacji wsparcia publicznego w dziedzinie B+R+I.

Ewaluacja będzie realizowana w okresie od kwietnia do listopada 2022 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez konsorcjum w składzie PAG Uniconsult, IDEA Instytut, Instytut Badań Strukturalnych, Imapp Consulting.