Policy & Action Group
Uniconsult Sp. z o.o.

ul. Ku Wiśle 7
00-707 Warszawa

tel.: 22 256 39 00
kom.: 691 022 024
fax: 22 256 39 10
biuro@pag-uniconsult.pl

ZNAJDUJEMY WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA

Ocena zasadności instrumentów finansowych w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Rozpoczęliśmy analizę ex ante pn. „Ocena zasadności instrumentów finansowych w ramach Priorytetu 1 Przedsiębiorczość i innowacje Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.

W wyniku realizacji badania zostaną sformułowane wnioski i rekomendacje dotyczące optymalnej formy finansowania (finansowanie bezzwrotne – dotacje vs. finansowanie zwrotne – pożyczki, instrumenty mieszane, kapitałowe) dla wybranych dziedzin wsparcia przedsiębiorczości i przedsiębiorstw.

Badanie jest realizowane w okresie od lipca do listopada 2021 r. na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Prace prowadzi konsorcjum w składzie: PAG Uniconsult oraz Imapp Consulting.